Vitajte v archíve Karlovej Vsi

Miestna rada

Miestna rada je iniciatívnym, výkonným a kontrolným orgánom miestneho zastupiteľstva. Plní úlohy podľa rozhodnutia zastupiteľstva. Súčasne plní funkciu poradného orgánu starostky. Miestnu radu zriaďuje miestne zastupiteľstvo a je zložená z poslancov, ktorých sú volení na celé funkčné obdobie. Miestnu radu a jej členov môže miestne zastupiteľstvo kedykoľvek odvolať. V zložení miestnej rady sa prihliada na zastúpenie politických strán, politických hnutí a nezávislých poslancov v miestnom zastupiteľstve.

Členovia miestnej rady: Mgr. Peter Buzáš, Ing. Michal Kovács, PhD., Ing. Peter Magát, Mgr. Richard Savčinský, Ing. Martin Vician, Ing. Mgr. Anna Zemanová, JUDr. PhDr. Branislav Záhradník

Harmonogram zasadnutí Miestnej rady MČ BA – Karlova Ves (MiR) v roku 2021

Program: 

Uznesenia:

Zápisnice:

Archív: