You are here

Úradné správy

12. júl 2011
Mestská časť Bratislava – Karlova Ves vyhlasuje verejnú súťaž v zmysle § 24 ods. 1 písm. a) zákona NR SR č. 25/2006 Z.z. na výber dodávateľa „Zabezpečenie zimnej údržby miestnych komunikácií III. a IV. triedy a peších komunikácií (chodníky, schody) v Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves.“
8. júl 2011
Mestská časť Bratislava – Karlova Ves, Nám. Sv. Františka 8, 842 62  Bratislava vyhlasuje verejné obstarávanie pre zákazku s nízkou hodnotou podľa § 102, ods. 1, zákona č. 25/2006 Z.z. na výber dodávateľa na realizáciu dopravného značenia, podľa schválených POD na uliciach:    

Stránky