You are here

Úradné správy

18. september 2011
Slovenská republika sa prostredníctvom Štatistického úradu SR zapojila do realizácie zisťovania o celoživotnom vzdelávaní dospelých (AES 2011). Cieľom tohto zisťovania je vytvoriť spoločný rámec na systematickú tvorbu štatistík krajín Európskej únie o celoživotnom vzdelávaní obyvateľov Európskej únie.
18. august 2011
Mestská časť Bratislava – Karlova Ves, Nám. Sv. Františka 8, 842 62 Bratislava vyhlasuje verejné obstarávanie pre zákazku s nízkou hodnotou podľa § 102, ods. 1, zákona č. 25/2006 Z.z. na výber dodávateľa na realizáciu vyčistenia a kontroly priepustnosti dažďových kanalizačných vpustov v Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves        
18. august 2011
          MESTSKÁ  ČASŤ  BRATISLAVA - KARLOVA VES Nám. sv. Františka 8, 842 62  B r a t i s l a v a  4
12. júl 2011
Mestská časť Bratislava – Karlova Ves vyhlasuje verejnú súťaž v zmysle § 24 ods. 1 písm. a) zákona NR SR č. 25/2006 Z.z. na výber dodávateľa „Zabezpečenie zimnej údržby miestnych komunikácií III. a IV. triedy a peších komunikácií (chodníky, schody) v Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves.“

Stránky