You are here

Úradné správy

13. marec 2012
  ZBER DOMOVÉHO ODPADU S OBSAHOM ŠKODLIVÍN uskutoční Magistrát hl. mesta SR Bratislavy za súčinnosti mestskej časti a spoločnosti ARGUSS, s.r.o. pre občanov Bratislavy – fyzické osoby nepodnikateľov dňa 14.4. 2012 od 8.00 - 10.00 h na Kempelenovej ulici na prarkovisku.    
22. február 2012
O Z N Á M E N I E o prijímaní detí do materských škôl pre školský rok 2012/2013  
9. február 2012
Miestny úrad mestskej časti Bratislava – Karlova Ves oznamuje obyvateľom, že v súvislosti s neúmerným zvýšením poplatkov od spoločnosti OLO a.s. za pristavovanie veľkokapacitných kontajnerov (VKK) v roku 2012, ruší harmonogram pristavovania VKK – až do odvolania.     
8. február 2012
Obnovme si námestie pred školou A.Dubčeka na Dlhých dieloch

Stránky