You are here

Zmena pri oznamovaní verejného kultúrneho podujatia

Vytlačiť

Zmena pri oznamovaní verejného kultúrneho podujatia

23. jún 2015

O Z N Á M E N I E

Miestny úrad Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves si dovoľuje upozorniť usporiadateľov verejných kultúrnych podujatí, aby si plnili svoju oznamovaciu povinnosť v zmysle ustanovenia § 3 ods. 3 zákona č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach (ďalej len „zákon“). Podľa uvedeného zákona je usporiadateľ verejného kultúrneho podujatia povinný najneskôr sedem dní pred uskutočnením podujatia doručiť miestnemu úradu oznámenie o svojom zámere.  

Usporiadateľ je okrem iného povinný v zmysle ustanovenia § 5 zákona vytvoriť vhodné podmienky na uskutočnenie podujatia, zachovávať poriadok počas jeho priebehu, dodržiavať príslušné autorskoprávne, daňové, zdravotno-hygienické, požiarne, bezpečnostné a iné právne predpisy (napr. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 237/2009 Z. z., zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a jeho vykonávacie predpisy, zákon č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb, Všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves č. 2/2011 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves a č. 4/2012 o úprave podmienok predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov na verejne prístupných miestach v mestskej časti Bratislava - Karlova Ves, Všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 2/2013 o úprave podmienok predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov v zariadeniach spoločného stravovania a na iných verejne prístupných miestach na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy).

Usporiadateľ je povinný umožniť výkon dozoru na to oprávneným orgánom. V zmysle § 6 zákona je osoba, ktorú písomne poverí mestská časť výkonom dozoru (dozorný orgán) oprávnená dozerať či sa podujatie koná v súlade s podaným oznámením, upozorniť usporiadateľa na zistené nedostatky a upovedomiť ho o tom, aké následky podľa zákona môže mať ich neodstránenie. Taktiež ak sa na podujatí porušujú ľudské práva a slobody, dozorný orgán podujatie zakáže, resp. podujatie preruší. Podujatie možno zakázať aj z toho dôvodu, že sa jeho konanie neoznámilo obci alebo by bolo v rozpore so zákonom.

Oznamovaciu povinnosť si usporiadateľ verejného kultúrneho podujatia splní vyplnením nižšie uvedeného formulára a jeho podaním v zákonnej lehote osobne v Informačnej kancelárii Miestneho úradu Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves, poštou na adresu miestneho úradu alebo formou e-mailu na adresu: podatelna@karlovaves.sk.

Miestny úrad bude oznámenia evidovať, pričom nebude vydávať potvrdenia o ich podaní a na oznámenia v inej podobe ako vo forme vyplneného formulára prihliadať nebude. Mestská časť Bratislava – Karlova Ves môže zakázať podujatie v zmysle § 4 ods. 2 zákona, ktoré sa má konať na mieste, na ktorom by jeho účastníkom hrozilo závažné nebezpečenstvo pre ich zdravie alebo na ktorom by konanie podujatia obmedzovalo verejnú dopravu alebo zásobovanie obyvateľstva.

V prípade porušenia oznamovacej povinnosti, usporiadania podujatia, ktoré bolo zakázané, ako aj za porušenie iných povinností usporiadateľa, má obec resp. mestská časť právo uložiť usporiadateľovi verejného kultúrneho podujatia, ktorý je právnickou osobou, podľa ustanovenia § 7 zákona, pokutu až do výšky 332 eur.

http://www.karlovaves.sk/referat-organizacny-spravy-registratury-0