You are here

Vyhlásenie výberového konania na pozíciu vedúci právneho oddelenia

Vytlačiť

Vyhlásenie výberového konania na pozíciu vedúci právneho oddelenia

10. február 2015
Mestská časť Bratislava – Karlova Ves

Nám. sv. Františka 8, 842 62 Bratislava

 

V Y P I S U J E

v zmysle  § 6 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme,

ponuku na voľné pracovné miesto

 

Vedúci referátu legislatívneho, právneho a súdnych sporov

 

Kvalifikačné predpoklady:

vysokoškolské vzdelanie II. stupňa  - právnická fakulta

 

Iné kritériá a požiadavky:

- prax min. 5 rokov,  prax v samospráve výhodou

- znalosť legislatívy verejnej správy a samosprávy

- zastupovanie mestskej časti v súdnych konaniach 

- znalosť zákona o prístupe k informáciám a zákona o verejnom obstarávaní

- bezúhonnosť.                                                         

- komunikatívnosť, samostatnosť, spoľahlivosť, precíznosť, flexibilita, odolnosť voči stresu, organizačné a riadiace schopnosti, koncepčné myslenie.

- práca s Microsoft Office (Word, Excel, Outlook)

                            

Rámcový popis pracovnej pozície:

 

-správne právo

-právo v oblasti stavebného konania

-pracovné právo

-evidencia uzatvorených zmlúv v databázových systémoch MČ Karlova Ves

 

Druh pracovného pomeru:

Hlavný pracovný pomer

 

                            
 

Predpokladaný nástup 1. marca 2015

 

Uchádzači o pracovnú pozíciu doložia:

-profesijný štruktúrovaný životopis s prehľadom o doterajšej praxi

-kópia dokladu o dosiahnutom stupni vzdelania

-súhlas so spracúvaním osobných údajov v zmysle § 11 ods. 4  Zákona č. 122/2013 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

           

Vybraní uchádzači budú pozvaní na osobný pohovor.

 

Prihlášku s požadovanými dokladmi na voľné pracovné miesto doručte v uzavretej obálke (s uvedeným platným telefónnym a e-mailovým kontaktom) na sekretariát starostky MČ Karlova Ves  do 24.2. 2015 do 14,00 hod.

Obálku prosím označte „ VÝBEROVÉ KONANIE – PRÁVNIK – neotvárať“.

Nevyžiadané doklady sa uchádzačom nevracajú.

 

Bratislava, 10. 02.2015