You are here

Vyhlásenie výberového konania na pozíciu vedúci oddelenia sociálnych vecí

Vytlačiť

Vyhlásenie výberového konania na pozíciu vedúci oddelenia sociálnych vecí

9. apríl 2015

Mestská časť Bratislava – Karlova Ves

Vyhlasuje výberové konanie

Podľa §5 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov na obsadenie funkcie:

vedúci oddelenia sociálnych vecí

U zamestnávateľa :

Mestská časť Bratislava – Karlova Ves, Námestie sv. Františka 8, 842 62 Bratislava

 

Kvalifikačné predpoklady na vykonávanie funkcie:


- vysokoškolské vzdelanie II. stupňa

- prax v odbore sociálna starostlivosť alebo sociálna práca

Iné kritéria a požiadavky:


- predloženie písomnej koncepcie činnosti oddelenia

- riadiace a organizačné schopnosti

- znalosť a orientácia v príslušných právnych predpisoch

- bezúhonnosť

- znalosť práce s PC

- osobnostné a morálne predpoklady

Zoznam požadovaných dokladov:

- koncepcia činnosti oddelenia v rozsahu max. dve A4

- štruktúrovaný životopis s prehľadom doterajšej praxe

- kópia dokladu o dosiahnutom stupni vzdelania

-súhlas so spracúvaním osobných údajov v zmysle § 11 ods. 4  Zákona č. 122/2013 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

- čestné vyhlásenie, že všetky údaje sú pravdivé

 

Predpokladaný nástup 1. júna 2015

 

Prihlášku spolu s požadovanými dokladmi doručte alebo zašlite poštou do podateľne Miestneho úradu mestskej časti Bratislava – Karlova Ves, Námestie sv. Františka 8, 842 62 Bratislava, v zalepenej obálke s označením „VK oddelenia sociálnych vecí“ do 30. apríla 2015 do 14.00 hod. Prihlášky doručené po uvedenom termíne nebudú akceptované. Nevyžiadané doklady sa uchádzačom nevracajú.

 

Kontaktná osoba výberového konania: michal.skalnik@karlovaves.sk