You are here

Vyhlásenie výberového konania na pozíciu vedúceho referátu kultúry

Vytlačiť

Vyhlásenie výberového konania na pozíciu vedúceho referátu kultúry

1. apríl 2015

Mestská časť Bratislava – Karlova Ves

Vyhlasuje výberové konanie

Podľa §5 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov na obsadenie funkcie:

vedúci referátu kultúry (karloveské centrum kultúry, miestna knižnica a kronika)

U zamestnávateľa :

Mestská časť Bratislava – Karlova Ves, Námestie sv. Františka 8, 842 62 Bratislava

 

Karloveské centrum kultúry (KCK) je hlavnou kultúrnou inštitúciou v Karlovej Vsi. Jeho poslaním je organizovať hodnotný a rôznorodý program pre obyvateľov, reflektujúc súčasnosť a taktiež minulosť Karlovej Vsi a Bratislavy. V roku 2014 bolo uskutočnených viac než 70 podujatí. Súčasná ambícia je tvoriť a poskytovať vyvážený program, ktorý bude mať svoje tradičné i moderné prvky.

 

Rámcový popis pracovnej pozície:

-koncepcia kultúrneho programu KCK

-príprava kultúrnych podujatí, komunikácia s umeleckými súbormi, partnermi a spoluorganizátormi

-príprava marketingovej komunikácie KCK a jeho kultúrnych podujatí

-personálne i ekonomické riadenie KCK

-koordinácia ďalších kultúrnych aktivít s miestnou knižnicou a kronikou

 

Kvalifikačné predpoklady:

- vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

 

Ďalšie požiadavky a kritériá:

- prax min. 2 roky v organizovaní kulturnych podujatí alebo kultúrnom manažmente

- kreativita, flexibilita, zodpovednosť

- organizačné, komunikačné a manažérske schopnosti

- orientácia v súčasných trendoch moderných kultúrnych podujatí

- prax v samospráve vítaná

 

Predpokladaný nástup 15. mája 2015

 

Uchádzači o pracovnú pozíciu doložia:

-návrh idey/koncepcie kultúrneho programu KCK, v rozsahu max. dvoch A4

-profesijný štruktúrovaný životopis s prehľadom o doterajšej praxi

-kópia dokladu o dosiahnutom stupni vzdelania

-súhlas so spracúvaním osobných údajov v zmysle § 11 ods. 4  Zákona č. 122/2013 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

- čestné vyhlásenie, že všetky údaje sú pravdivé

Prihlášku spolu s požadovanými dokladmi doručte alebo zašlite poštou do podateľne Miestneho úradu mestskej časti Bratislava – Karlova Ves, Námestie sv. Františka 8, 842 62 Bratislava, v zalepenej obálke s označením „VK vedúci referátu kultúry“ do 22.04.2015 do 14.00 hod. Prihlášky doručené po uvedenom termíne nebudú akceptované. Nevyžiadané doklady sa uchádzačom nevracajú.

Kontaktná osoba výberového konania: michal.skalnik@karlovaves.sk