You are here

Vyhlásenie výberového konania na pozíciu právnik

Vytlačiť

Vyhlásenie výberového konania na pozíciu právnik

9. február 2015
Mestská časť Bratislava – Karlova Ves

Nám. sv. Františka 8, 842 62 Bratislava

 

V Y P I S U J E

 

v zmysle  § 6 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme,

ponuku na voľné pracovné miesto

 

PRÁVNIK

 

Kvalifikačné predpoklady:
- vysokoškolské vzdelanie II. stupňa  - právnická fakulta
 
Iné kritériá a požiadavky:
- prax min. 3 roky,  prax v samospráve výhodou
- znalosť legislatívy verejnej správy a samosprávy

- znalosť zákona o prístupe k informáciám a zákona o verejnom obstarávaní

- bezúhonnosť.                                                         

- komunikatívnosť, samostatnosť, spoľahlivosť, precíznosť, flexibilita, odolnosť voči stresu, organizačné a riadiace schopnosti, koncepčné myslenie.

- práca s Microsoft Office (Word, Excel, Outlook)

                            

Rámcový popis pracovnej pozície:

správne právo

právo v oblasti stavebného konania

pracovné právo

evidencia uzatvorených zmlúv v databázových systémoch MČ Karlova Ves

 

Druh pracovného pomeru:

Hlavný pracovný pomer

 

                            
Predpokladaný nástup 1. marca 2015

 

Uchádzači o pracovnú pozíciu doložia:

- profesijný štruktúrovaný životopis s prehľadom o doterajšej praxi

- kópia dokladu o dosiahnutom stupni vzdelania

- súhlas so spracúvaním osobných údajov v zmysle § 11 ods. 4  Zákona č. 122/2013 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

           

Prihlášku s požadovanými dokladmi na voľné pracovné miesto doručte v uzavretej obálke (s uvedeným platným telefónnym a e-mailovým kontaktom) na sekretariát starostky MČ Karlova Ves  do 24.2.2015, 14,00 hod.

Obálku prosím označte „VÝBEROVÉ KONANIE – PRÁVNIK – neotvárať“.

 

Vybraní uchádzači budú pozvaní na osobný pohovor.

 

Nevyžiadané doklady sa uchádzačom nevracajú.

 

Bratislava, 09.02.2015