You are here

Vyhlásenie výberového konania na miesto riaditeľa/riaditeľky ZŠ A. Dubčeka, Majerníkova 62.

Vytlačiť

Vyhlásenie výberového konania na miesto riaditeľa/riaditeľky ZŠ A. Dubčeka, Majerníkova 62.

16. marec 2015

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - KARLOVA VES

Námestie sv. Františka 8,  842 62  Bratislava 4

 

v zmysle ustanovenia § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

 

vyhlasuje

dňom 16. 03. 2015

výberové konanie

na obsadenie miesta riaditeľa/riaditeľky

Základnej školy Alexandra Dubčeka, Majerníkova 62, Bratislava

s nástupom od 24. 05. 2015

 

Požadované kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky:

 • vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa požadované na výkon výchovno-vzdelávacej činnosti učiteľa základnej školy podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,
 • prvá atestácia podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • najmenej 5 rokov pedagogickej praxe;

Iné kritériá a požiadavky:

 • znalosť príslušnej legislatívy,
 • bezúhonnosť,
 • spôsobilosť na právne úkony,
 • zdravotná spôsobilosť,
 • ovládanie štátneho jazyka,
 • komunikačné, organizačné a riadiace schopnosti, znalosť práce s PC;

Požadované doklady k prihláške:

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
 • profesijný štruktúrovaný životopis,
 • overené kópie dokladov o vzdelaní vrátane prvej atestácie,
 • potvrdenie o dĺžke pedagogickej praxe,
 • výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,
 • preukázanie zdravotnej spôsobilosti pre výkon funkcie riaditeľa podľa § 10 zák. č. 317/2009 Z. z.,
 • motivačný list,
 • písomný návrh koncepcie riadenia a rozvoja školy (v rozsahu max. 4 strany),
 • písomný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely výberového konania podľa zákona     č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov;

Dátum a miesto podania prihlášok do výberového konania:

 • žiadosť s požadovanými dokladmi doručiť do 28. 04. 2015  do 15,00 h v obálke s označením „VÝBEROVÉ KONANIE – Základná škola A. Dubčeka, Majerníkova 62 - NEOTVÁRAŤ“, na adresu: Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, Nám. sv. Františka 8, 842 62 Bratislava (pri zaslaní poštou je rozhodujúcim dátum podania na odtlačku poštovej pečiatky),
 • termín a miesto budú prihláseným uchádzačom spĺňajúcim kritéria výberového konania oznámené písomne najmenej 7 dní pred jeho uskutočnením,
 • prípadné ďalšie informácie možné získať  na tel. čísle 02/602 59 237 alebo prostredníctvom e-mailovej adresy marta.sikrova@karlovaves.sk                
Prílohy: