You are here

Vyhlásenie výberového konania

Vytlačiť

Vyhlásenie výberového konania

8. január 2015

Mestská časť Bratislava - Karlova Ves v zmysle zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

 

vyhlasuje

 

dňom 8. 1. 2015

výberové konanie

na pozíciu riaditeľa príspevkovej organizácie MČ Bratislava – Karlova Ves - Karloveský športový klub, Janotova 12, 841 05 Bratislava

s predpokladaným nástupom od 01. 04. 2015

 

Rámcová náplň práce:

 • výkon štatutárneho zástupcu príspevkovej organizácie MČ Bratislava – Karlova Ves

 • komplexné riadenie a prevádzkovanie športových zariadení v správe KŠK

 • tvorba koncepcii pre rozvoj a podporu športovej, záujmovej a rekreačnej činnosti v Karlovej Vsi

 

Kvalifikačné predpoklady a iné kritéria a požiadavky: 

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa

 • bezúhonnosť

 • spôsobilosť na právne úkony a zdravotnú spôsobilosť

 • prax v oblasti riadenia športových klubov resp. športových zariadení minimálne 5 rokov

 • samostatnosť, kreativita, organizačné schopnosti, vysoké pracovné nasadenie, komunikatívnosť, dobré vyjadrovacie schopnosti, analytické myslenie, presnosť a zodpovednosť

 • ovládanie PC na užívateľskej úrovni

 

Zoznam požadovaných dokladov a materiálov:

 • žiadosť o zaradenie do výberového konania

 • kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní

 • výpis registra trestov nie starší ako 3 mesiace

 • podpísaný štruktúrovaný životopis s uvedením telefonického kontaktu

 • čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu

 • čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti na prácu vedúceho zamestnanca vo výkone práce vo verejnom záujme

 • písomný návrh koncepcie riadenia a rozvoja činnosti Karloveského športového klubu

 • súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely výberového konania podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov;

 

 

Dátum a miesto podania prihlášok do výberového konania:

 • žiadosť s požadovanými dokladmi doručiť do 30. 01. 2015 do 15,00 h v obálke s označením „VÝBEROVÉ KONANIE – riaditeľ KŠK - NEOTVÁRAŤ“, na adresu: Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, Nám. sv. Františka 8, 842 62 Bratislava,

 • termín a miesto budú prihláseným uchádzačom spĺňajúcim kritéria výberového konania oznámené písomne najmenej 7 dní pred jeho uskutočnením.

Prílohy: