You are here

Vyhlásenie voľby miestneho kontrolóra

Vytlačiť

Vyhlásenie voľby miestneho kontrolóra

19. marec 2015

OZNAM

o voľbe miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Karlova Ves

 

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–KARLOVA VES, Nám. sv. Františka 8,  842 62  Bratislava, zastúpená starostkou Danou Čahojovou

 

oznamuje,

 

 že Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves uznesením č.  37/2015 dňa 17.3.2015 vyhlásilo termín konania voľby miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Karlova Ves  na deň 5. mája  2015 na zasadnutí Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Karlova Ves  súlade s § 18a zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a určilo:  

1. Predpoklady na výkon funkcie miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Karlova Ves v súlade s § 18a zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov:

1.1. Minimálne úplné stredné vzdelanie.

1.2. Bezúhonnosť.

  1. Spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu.

2. Náležitosti prihlášky kandidátov v súlade s § 18a ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov:

2.1. Meno a priezvisko, titul, dátum narodenia, trvalé bydlisko.

  1. Štruktúrovaný profesijný životopis s prehľadom doterajších zamestnaní a funkčného
     zaradenia.
  2. Úradne overený doklad o najvyššom dosiahnutom stupni vzdelania a prípadne ďalšie
     kópie dokladov  o doplňujúcich formách vzdelania a spôsobilostí.

2.4. Výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace.

  1. Čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v  plnom rozsahu.

2.6. Písomný súhlas kandidáta na spracovanie osobných údajov podľa zákona č. 122/2013
       Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov za účelom  vykonania
       voľby miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Karlova Ves.

3. Výkon funkcie miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Karlova Ves v rozsahu  100% pracovného úväzku.

4. Odovzdanie písomnej prihlášky kandidáta na funkciu miestneho kontrolóra  aj s ostatnými požadovanými dokladmi najneskôr do 15.04.2015 do 17.00 hod. do podateľne Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, Nám. sv. Františka 8, 842 62 Bratislava, v zalepenej obálke s označením „Voľba miestneho kontrolóra-neotvárať“. Kandidát môže svoju písomnú prihlášku aj s ostatnými požadovanými dokladmi zaslať v zalepenej obálke prostredníctvom pošty na adresu: Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, Nám. sv. Františka 8, 842 62 Bratislava s tým, že pod uvedenú adresu je potrebné napísať text : „Voľba miestneho kontrolóra-neotvárať“. V tomto prípade musí byť prezenčná pečiatka podateľne miestneho úradu na obálke s najneskorším dátumom 15.04.2015. 

Termín nástupu do funkcie miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Karlova Ves
je 01.06.2015, ktorý je súčasne i dňom nástupu do práce.

 

Bratislava, 19.3.2015