You are here

Triedenie komunálneho odpadu

Vytlačiť

Triedenie komunálneho odpadu

ČO TRIEDIŤ?

ZLOŽKY KOMUNÁLNEHO ODPADU

  1. vytriedené zložky komunálneho odpadu  bez obsahu škodlivín, ako sú  papier a lepenka, sklo, kovy, plasty,
  2. odpad z domácností s obsahom škodlivín, napríklad oleje a tuky, farby, lepidlá, rozpúšťadlá, žiarivky a iný  odpad obsahujúci ortuť, liečivá, batérie a akumulátory,
  3. biologicky rozložiteľný odpad  zo zelene, odpad rastlinného pôvodu zo záhrad a parkov, napríklad tráva, lístie, kvety, konáre,
  4. iné komunálne odpady
  •     odpad z trhovísk, odpad z čistenia ulíc, kal zo septikov,
  •     objemný odpad,
  1. zmesový komunálny odpad (zvyšok po vytriedení).

DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY

sú odpady z bežných udržiavacích prác zabezpečovaných fyzickou osobou - nepodnikateľom, v rozsahu do jedného m3 ročne od jednej fyzickej osoby, napríklad tehly, keramika, sadrová stavebná hmota, sklo, drevo, kúsky betónu, kamene, výkopová zemina.

ELEKTROODPAD Z DOMÁCNOSTÍ

je elektroodpad, ktorý pochádza z domácností fyzických osôb a z obchodných, priemyselných a inštitucionálnych zdrojov, ktorý svojím zložením a množstvom je podobný tomu, ktorý pochádza z domácností fyzických osôb.

Viac informácií o tiedení komunálneho odpadu a zoznam zberných miest nájdete v prílohe.