You are here

Symboly mestskej časti

Vytlačiť

Symboly mestskej časti

Mestské a obecné erby na slovenskom území majú viac ako sedemstoročnú tradíciu a sú ukazovateľmi právneho postavenia mesta alebo obce. Karlova Ves, ktorá bola vždy súčasťou niektorého územného celku nemala vytvorené predpoklady na vznik samostatného erbu. Pokým bola súčasťou Devína, prináležal jej erb Devína. Postupne sa dostala do územnej správy mesta Bratislavy (r. 1946), ktorá mala už dávno svoj erb. Zriadením Miestneho úradu v Karlovej Vsi nadobudla potreba osobitných symbolov aktuálnosť.

O vyhotovenie erbu Karlovej Vsi sa r. 1991 pokúsili akademický maliar a grafik Miroslav Cipár a akademický sochár Juraj Hovorka. V návrhu ich erbu dominovali vydry a ryby. Autori vychádzali zo skutočnosti, že na území Karlovej Vsi sa nachádzali dva potoky Suchá a Veľká Vydrica. V skutočnosti pôvodná osada sa nachádzala na pravej strane Suchej Vydrice. Návrh sa neujal.

Zakrátko bol vyhotovený ďalší návrh, ktorý mal na štíte kráľovskú korunu, písmeno C (Carolus), kráľovskú ľaliu, dva strapce hrozna a v dolnej časti erbu vlny vody ako symbol Dunaja. Autorom tohto návrhu bol miestny kronikár RNDr. Š. Borovský.
Po konzultácii s heraldikom prof. J. Novákom sa návrh erbu zjednodušil. V štíte ostalo písmeno C (Carolus) a v jeho strede strapec hrozna. Písmeno C symbolizuje kráľa Karola I. Roberta z rodu Anjouvcov, ktorý v prvej polovici 14. storočia zabezpečoval ochranu krajiny a s nimi aj vtedajšiu Bratislavu pred nebezpečenstvom vojny. Tento nastolený mier podmienil úspešný rozvoj obce a budovanie jej hospodárstva. Druhý symbol v erbe predstavuje strapec hrozna. Súvisí s vinohradníckymi tradíciami, ktoré sa začínali s príchodom rímskych vojakov a pretrvali až do šesťdesiatych rokov dvadsiateho storočia, kedy pri modernej výstavbe mesta zanikla historická obec a s ňou všetky zvyky, obrady a tradičné vzťahy medzi obyvateľmi. Nový návrh na erb zapadol podľa slov oponenta prof. Nováka do rytmu slovenských mestských erbov a čo je najdôležitejšie, nie je v ňom vidieť, že ide o erb vyhotovený v súčasnosti. Jeho kompozícia má charakter historického erbu. Farba štítu je modrá, figúry sú v zlatom kove. Výtvarné spracovanie jednotlivých variantov je dielom grafika Renalda Valu, akademického sochára Jozefa Vachálka a záverečný originál vytvoril grafik Kristián Hrda.
Erb schválili poslanci na šiestom plenárnom zasadnutí Miestneho zastupiteľstva Karlovej Vsi (27. júna 1991). Inaugurácia erbu sa uskutočnila 13. novembra 1991 na deviatom slávnostnom plenárnom zasadnutí Miestneho zastupiteľstva. Erb odovzdal občanom Karlovej Vsi PhDr. Milan Zemko, podpredseda SNR a primátor hl. mesta Slovenska Bratislavy PhDr. Peter Kresánek. Na odovzdaní erbu sa zúčastnil aj PhDr. Jozef Novák, DrSc.
Vlajka Karlovej Vsi pozostáva zo troch žltých a troch modrých pozdĺžnych pruhov a ukončená je tromi cípmi.

Symboly mestskej časti Karlova Ves sú zapísané do Heraldického registra SR pod signatúrou K-18/96.