You are here

Starostka

Vytlačiť

Starostka

Dana ČAHOJOVÁ

 

 

 

Adresa: Miestny úrad Karlova Ves
  Námestie sv. Františka č. 8
  842 62 Bratislava
Tel. kontakt: 02/ 602 59 111
Fax: 02/ 654 28 024
E-mail: starostka@karlovaves.sk

 

 

MUDr. Dana Čahojová bola zvolená do funkcie v komunálnych voľbách
v novembri 2014 pre funkčné obdobie 2014 - 2018.

 

 
Sekretariát starostky:
Ing. BUKOVENOVA Viera
Mgr. NEUWIRTHOVÁ Lucia
 
Tel. kontakt: 02/ 602 59 228
                      02/ 602 59 229
 
 
Postavenie starostu mestskej časti upravuje zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, zákon č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave, Štatút hlavného mesta SR Bratislavy
 
Podľa § 17 zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave :                      
 (1) Starosta je výkonným orgánom mestskej časti, zastupuje ju navonok. Má právo nosiť insígnie.
 (2)  Starostu volia obyvatelia mestskej časti v priamych voľbách. Volebné pravidlá upravuje osobitný
        zákon.
 (3) Starosta je štatutárnym orgánom v majetkovoprávnych vzťahoch mestskej časti a v 
       pracovnoprávnych vzťahoch pracovníkov miestneho úradu; v administratívnoprávnych vzťahoch je 
       správnym orgánom.
 (4)  Starosta zvoláva a vedie zasadnutia miestneho zastupiteľstva a miestnej rady a podpisuje ich
        uznesenia.
 (5)  Starostu počas jeho neprítomnosti zastupuje jeho zástupca, ktorého na návrh starostku zvolí
        miestne zastupiteľstvo z radov svojich poslancov. Miestne zastupiteľstvo na návrh starostu určí,  
        ktoré právomoci starostu je oprávnený vykonávať jeho zástupca.
  
Podľa článku 20 Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy:
(1)  Starosta je výkonným orgánom mestskej časti a zastupuje ju navonok; je štatutárnym orgánom
       mestskej časti v majetkovoprávnych vzťahoch mestskej časti a v pracovnoprávnych vzťahoch
       zamestnancov mestskej časti; v administratívnoprávnych vzťahoch mestskej časti je správnym
       orgánom.
(2)  Starosta má právo nosiť insígnie. Insígnie starostu určí miestne zastupiteľstvo.
(3)  Starostu volia obyvatelia mestskej časti v priamych voľbách. Spôsob volieb upravuje osobitný
       predpis.
(4)  Funkcia starostu je verejnou funkciou; je nezlučiteľná s funkciou primátora, poslanca miestneho
       zastupiteľstva, zamestnanca mestskej časti, štatutárneho orgánu rozpočtovej organizácie alebo
       príspevkovej organizácie zriadenej mestskou časťou, predsedu samosprávneho kraja, vedúceho
       zamestnanca orgánu štátnej správy a s funkciou podľa osobitného predpisu.
(5)  Zánik mandátu starostu upravuje osobitný predpis.
(6)  Starosta najmä:
  a)  zvoláva a vedie zasadnutia miestneho zastupiteľstva a miestnej rady a podpisuje ich uznesenia,
  b)  podpisuje nariadenia mestskej časti,
  c)  vykonáva správu mestskej časti,
  d)  zastupuje mestskú časť vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým osobám a fyzickým osobám,
       ak zastupovaním v jednotlivých prípadoch nepoverí svojho zástupcu alebo zamestnancov mestskej
       časti,
  e)  podpisuje dohody, zmluvy a iné listiny, ktoré zakladajú záväzky alebo práva mestskej časti,
  f)  rozhoduje vo všetkých veciach správy mestskej časti, ktoré nie sú zákonom alebo týmto štatútom
       vyhradené miestnemu zastupiteľstvu,
  g) vykonáva zmeny rozpočtu v rozsahu určenom miestnym zastupiteľstvom,
  h)  predkladá miestnemu zastupiteľstvu návrh na voľbu a odvolanie zástupcu starostu, návrh na
       vymenovanie a odvolanie riaditeľov rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií mestskej 
       časti a vymenúva a odvoláva prednostu miestneho úradu,
  i)  určuje plat alebo mzdu a priznáva odmeny zástupcovi starostu a prednostovi miestneho úradu,
  j)  určuje plat alebo mzdu a priznáva odmeny riaditeľom rozpočtových organizácií a príspevkových
       organizácií a vedúcim zariadení mestskej časti,
  k)  zriaďuje svoje poradné orgány,
  l)  udeľuje verejné uznanie za zásluhy,
m)  vydáva písomné stanovisko k prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku nezvereného do správy
       mestskej časti (čl. 8 ods. 3).
(7)  Postup pri pozastavení výkonu uznesenia miestneho zastupiteľstva upravuje osobitný predpis.