You are here

Rokovací poriadok

Vytlačiť

Rokovací poriadok

Rokovací poriadok Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Karlova Ves, schválený dňa 11.12.2012 uznesením č. 285/2012. Uznesením č. 587/2014 zo dňa 28.10.2014 schválilo miestne zastupiteľstvo zmenu čl. 13 rokovacieho poriadku a splnomocnilo starostku vydať jeho úplné znenie.