You are here

Prednosta

Vytlačiť

Prednosta

Ján HRČKA

Kontakt:
Miestny úrad Karlova Ves
Námestie sv. Františka č. 8, 842 62 Bratislava
tel.:        02/ 602 59 111
fax:        02/ 654 28 024
 

Vymenovaný do funkcie bol 16.12.2014.

Postavenie prednostu miestneho úradu mestskej časti upravuje zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, zákon č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave, Štatút hlavného mesta SR Bratislavy.

sekretariát prednostu:

 

Michal SKALNÍK, e-mail: michal.skalnik@karlovaves.sk, Tel. kontakt: 02/602 59 277

 

BERKOVÁ Andrea, Bc., e-mail: andrea.berkova@karlovaves.skTel. kontakt: 02/602 59 232