You are here

PHSR

Vytlačiť

PHSR

Karlova Ves má schválený Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja

Dňa 5. februára 2008 zasadalo miestne zastupiteľstvo v Karlovej Vsi a jedným z bodov programu bol návrh schválenia Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja ( PHSR).

PHSR má charakter dlhodobého až strednodobého rozvojového dokumentu. Je to komplexný dokument, ktorý poskytuje celkový pohľad na rozvoj mestskej časti, pričom sa podrobnejšie zaoberá rozvojovými oblasťami ako sú napríklad ľudské zdroje, technická infraštruktúra, životné prostredie alebo školstvo.

Realizátorom PHSR bola spoločnosť Danube EuroConsulting s.r.o. Počas celej realizácie PHSR pracovala KOMISIA PHSR, zložená z poslancov miestneho zastupiteľstva. Komisia PHSR sa na svojich pravidelných zasadaniach venovala jednotlivým rozvojovým oblastiam a projektovým zámerom, , ktoré boli následne premietnuté do PHSR. Na zasadania Komisie PHSR boli prizývaní odborníci, zástupcovia občanov, mimovládnych organizácií a profesijných združení, ich projektové zámery boli zapracované do jednotlivých rozvojových oblastí PHSR.

Občania Karlovej Vsi mali možnosť vyjadriť sa k plánovaným projektovým zámerom formou anonymného dotazníka, ktorý sa nachádzal v čase spracovania PHSR na poštách, nákupných centrách, WEBE a na Miestnom úrade mestskej časti Bratislava – Karlova Ves.

Na zasadaní miestneho zastupiteľstva Karlovej Vsi ( 5. februára 2008 ) bol predložený poslancom materiál kompletne spracovaného PHSR a zároveň bola k uvedenému bodu prezentácia, ktorá prierezovo informovala o všetkých projektových zámeroch v rámci Akčného plánu mestskej časti BA - Karlova Ves na roky 2008 – 2013.

Všetci prítomní poslanci hlasovali za predložený návrh a tak má Karlova Ves Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja na roky 2008 - 2013 schválený.

NA STIAHNUTIE:  Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja (phsr.zip)