You are here

Oznamy stavebného úradu

Vytlačiť

Oznamy stavebného úradu

 

Stavebný úrad mestskej časti Bratislava -Karlova Ves sídli na ulici Námestie sv. Františka 8, 842 62 Bratislava 4

 

V zmysle § 117 zák.č.50/1976 Z. z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov ( ďalej ,,stavebný zákon“ ) je stavebným úradom obec a pôsobnosť stavebného úradu je preneseným výkonom štátnej správy.

Stavebný úrad v zmysle zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku ( stavebný zákon) v znení neskorších predpisov

vydáva:

  • rozhodnutie o umiestnení stavby, využívaní územia, o chránenej časti krajiny, rozhodnutie o stavebnej uzávere, zmena územného rozhodnutia
  • stavebné povolenie pre stavby, zmeny stavby pred dokončením, terénne úpravy, reklamné, informačné a propagačné zariadenia
  • kolaudačné rozhodnutie, rozhodnutie o zmene v užívaní stavby
  • povolenie na odstránenie stavby, nariadenie na odstránenie stavby, nariadenie zabezpečovacích prác
  • oznámenie k ohláseniu drobných stavieb, stavebných úprav a udržiavacích prác

Stavebný úrad vykonáva:

  • štátny stavebný dohľad na stavbách , ktorý kontroluje dodržiavanie stavebného zákona a zabezpečuje  ochranu verejných záujmov, ako aj práv a právom chránených záujmov právnických osôb a fyzických osôb, ktoré vyplývajú  z uskutočňovania stavby alebo jej zmeny, z vlastností stavby pri jej užívaní, z odstránenia stavby a z terénnych úprav, prác a zariadenia podľa tohto zákona.
  •  uplatňuje sankcie pri správnych deliktoch a priestupkoch v rámci porušovania stavebného zákona podľa § 105-106
  • zabezpečuje vydávanie vyjadrenia stavebného úradu ako dotknutého orgánu pre konanie špeciálnych stavebných úradov,
  • pripravuje stanoviská a podklady v odvolacích konaniach

Stavebný úrad plní úlohy na úseku územného konania a stavebného poriadku v rozsahu stavebného zákona a úlohy špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie III. a IV. triedy a účelové komunikácie.

Správne konania patriace do pôsobnosti stavebného úradu, ktoré stavebný úrad (s osobitných dôvodov, ktoré upravuje zákon)  doručuje podľa § 26 zákona č. 71/1967 o správnom konaní (správny poriadok) verejnou vyhláškou , sú vyvesené na  úradnej tabuli MČ Bratislava Karlova Ves na námestí Sv. Františka č.8 Bratislava

Na webovej stránke Mestskej časti Bratislava Karlova Ves  stavebný úrad zverejňuje len tie konania, ktoré sú predmetom záujmu verejnosti v zmysle § 3 ods.6 správneho poriadku.

 

Doležité oznamy:

 

Zverejnenie informácie 27.7.2015

Zverejnenie informácie 29.9.2015