You are here

Organizačný poriadok

Vytlačiť

Organizačný poriadok

Organizačný poriadok Mestskej časti Bratislava–Karlova Ves vydala podľa § 17 ods. 5 zákona SNR 377/1990 Zb. o hlavnom meste SR Bratislave v znení neskorších predpisov starostka mestskej časti dňa 31.3.2015. Organizačný poriadok nadobudol účinnosť dňa 1.4.2015.

 

V priložených prílohách sa nachádza textová časť a grafická časť organizačného poriadku.