You are here

Miestne zastupiteľstvo

Vytlačiť

Miestne zastupiteľstvo

Postavenie miestneho zastupiteľstva mestskej časti upravuje zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, zákon č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave, Štatút hlavného mesta SR Bratislavy.
 
Podľa § 15 zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave :
 
Miestne zastupiteľstvo
(1) Miestne zastupiteľstvo je zastupiteľským orgánom obyvateľov mestskej časti a orgánom samosprávy mestskej časti.
(2) Miestnemu zastupiteľstvu je vyhradené
a) uznášať sa na všeobecne záväzných nariadeniach s platnosťou pre mestskú časť,
b) vydávať písomné stanovisko k návrhu štatútu a jeho dodatkov podľa § 7b ods. 3,
c) určovať pravidlá nakladania s majetkom mestskej časti a so zvereným majetkom v súlade so štatútom,
d) schvaľovať rozpočet mestskej časti, jeho zmeny a záverečný účet, ako aj kontrolovať čerpanie rozpočtu a uznášať sa na rozpočtových opatreniach,
e) zriaďovať a zrušovať účelové mimorozpočtové fondy,
f) rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky, ktoré budú splácané z rozpočtu mestskej časti,
g) vyhlasovať hlasovanie obyvateľov mestskej časti (miestne referendum) podľa § 9,
h) zriaďovať a zrušovať rozpočtové a príspevkové organizácie napojené na rozpočet mestskej časti a na návrh starostu vymenúvať a odvolávať ich riaditeľov,
i) zakladať obchodné spoločnosti a iné právnické osoby a na návrh starostu vymenúvať a odvolávať členov orgánov týchto právnických osôb,
j) schvaľovať združovanie prostriedkov a účasť mestskej časti v združeniach,
k) voliť a odvolávať na návrh starostu zástupcu starostu a určovať mu okruh právomocí,
l) určovať plat a odmenu starostu a odmenu hlavného kontrolóra,
m) určovať organizáciu miestneho úradu a schvaľovať poriadok odmeňovania zamestnancov mestskej časti,
n) schvaľovať poriadok odmeňovania poslancov a členov komisií,
o) uznášať sa v rozsahu vymedzenom štatútom na veciach podľa § 7a ods. 2 a § 7b ods. 2.
(3) Podrobnejšiu úpravu právomoci a pôsobnosti miestnych zastupiteľstiev a ich vzťahy k mestským orgánom upravuje štatút.
 
Podľa článku 18 Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy:
 
Miestne zastupiteľstvo
(1) Miestne zastupiteľstvo je zastupiteľským orgánom obyvateľov mestskej časti a orgánom samosprávy mestskej časti.
(2) Poslancov miestneho zastupiteľstva volia občania mestskej časti v priamych voľbách na štvorročné obdobie. Volebné pravidlá pre voľbu poslancov miestneho zastupiteľstva upravuje osobitný predpis. Miestne zastupiteľstvo určí počet poslancov miestneho zastupiteľstva tak, aby v mestskej časti s počtom obyvateľov
a) menej ako 2 000 malo päť až sedem poslancov,
b) od 2 001 do 10 000 malo sedem až deväť poslancov,
c) od 10 001 do 30 000 malo deväť až 15 poslancov,
d) od 30 001 do 100 000 malo 15 až 25 poslancov a
e) nad 100 000 malo 25 až 35 poslancov.
(3) Poslancom miestneho zastupiteľstva môže byť aj poslanec mestského zastupiteľstva. Funkcia poslanca miestneho zastupiteľstva je nezlučiteľná s funkciou primátora, starostu, zamestnanca mestskej časti, štatutárneho orgánu rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie zriadenej mestskou časťou a s funkciou podľa osobitného predpisu.
(4) Miestnemu zastupiteľstvu je vyhradené
a) uznášať sa na všeobecne záväzných nariadeniach s platnosťou pre mestskú časť (ďalej len „nariadenie mestskej časti“),
b) vydávať písomné stanovisko k návrhu štatútu a jeho dodatkov,
c) určovať pravidlá nakladania s majetkom mestskej časti a so zvereným majetkom v súlade so štatútom,
d) schvaľovať rozpočet mestskej časti, jeho zmeny a záverečný účet, ako aj kontrolovať čerpanie rozpočtu a uznášať sa na rozpočtových opatreniach,
e) zriaďovať a zrušovať účelové mimorozpočtové fondy,
f) rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky, ktoré budú splácané z rozpočtu mestskej časti,
g) vyhlasovať hlasovanie obyvateľov mestskej časti a zvolávať verejné zhromaždenie obyvateľov mestskej časti,
h) zriaďovať a zrušovať rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie napojené na rozpočet mestskej časti a na návrh starostu vymenúvať a odvolávať ich riaditeľov,
i) zakladať a zrušovať obchodné spoločnosti a iné právnické osoby a na návrh starostu vymenúvať a odvolávať členov orgánov týchto právnických osôb,
j) schvaľovať združovanie prostriedkov a účasť mestskej časti v združeniach,
k) voliť a odvolávať na návrh starostu zástupcu starostu a určovať mu okruh právomocí, voliť a odvolávať miestneho kontrolóra,
l) určovať plat a odmenu starostu a odmenu miestneho kontrolóra,
m) určovať organizáciu miestneho úradu a schvaľovať poriadok odmeňovania zamestnancov mestskej časti,
n) schvaľovať poriadok odmeňovania poslancov a členov komisií,
o) schvaľovať plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej časti, koncepcií a rozvojových programov,
p) schvaľovať územné plány zón, ktoré obstaráva mestská časť,
q) rozhodovať o zavedení a zrušení miestnej dane, určovať náležitosti miestnej dane podľa osobitného predpisu,
r) schvaľovať dohody o medzinárodnej spolupráci a členstvo mestskej časti v medzinárodnom združení podľa osobitného predpisu,
s) určovať zásady ochrany a tvorby životného prostredia mestskej časti,
t) rozhodovať o vedení evidencie pamätihodností mestskej časti,
u) predkladať mestskému zastupiteľstvu návrh na pomenovanie alebo zmenu názvu ulíc a iných verejných priestranstiev,
v) schvaľovať koncepciu a program rozvoja telesnej kultúry, utvárať podmienky na športovanie detí a rozvoj športu pre všetkých,
w) zriaďovať komisie ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány a určovať náplň ich práce,
x) zriaďovať miestny hasičský zbor, vymenúvať a odvolávať jeho veliteľa po schválení Okresným riaditeľstvom Hasičského a záchranného zboru v Bratislave spravidla na návrh Dobrovoľnej požiarnej ochrany,
y) voliť a odvolávať prísediacich sudcov z radov občanov v obvode príslušného súdu podľa osobitného predpisu.
(5) Miestne zastupiteľstvo rozhoduje o ďalších veciach, ktoré sú mu vyhradené týmto štatútom a osobitnými predpismi.
(6) Rokovanie miestneho zastupiteľstva upravuje rokovací poriadok miestneho zastupiteľstva, ktorý schvaľuje miestne zastupiteľstvo.