You are here

Miestne správy

Obrázok k článku
12. október 2015
    Mestská časť Karlova Ves hl. mestu Bratislava neodporučí vydať kladné záväzné stanovisko k investičnému zámeru Sumbalova.  
Obrázok k článku
8. október 2015
Mestská časť Bratislava-Karlova Ves vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž v zmysle § 9a ods. 1 písm.a) zákona číslo 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov na najvhodnejší návrh na uzavretie zmlúv o nájme uvoľnených záhrad v k.ú. Bratislava-Karlova Ves.
Obrázok k článku
8. október 2015
  UPOZORNENIE - JKB Media s.r.o. v piatok podvečer odvolala verejnú prezentáciu projektu Terasové polyfunkčné domy - Sumbalova.     JKB Media s.r.o. si Vás dovoľuje pozvať na verejnú prezentáciu:
Obrázok k článku
5. október 2015
Mestská časť Bratislava – Karlova Ves, Námestie sv. Františka 8, Bratislava   v  zmysle  § 9a ods. 9 v  spojitosti s § 9a ods. 1 písm. a/  zákona číslo 138/1991 Zb. o  majetku obcí   v  znení neskorších predpisov  
Obrázok k článku
5. október 2015
        Miestny úrad Karlova Ves pozýva občanov na prvé          
Obrázok k článku
5. október 2015
Mestská časť Bratislava–Karlova Ves, Námestie sv. Františka 8, Bratislava   v zmysle  § 9a ods. 9 v spojitosti s § 9a ods. 1 písm. a/  zákona číslo 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov   v y h l a s u j e
Obrázok k článku
2. október 2015
    V súčasnosti v Karlovej Vsi priebiehajú rekonštrukcie nájazdovej rampy a chodníka na Ľ. Fullu a prístupovej komunikácie pred gymnáziom L. Sáru. Mestskej časti Karlova Ves sa podarilo na rekonštrukčné práce získať dotáciu vo výške 22 013 eur z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja.    

Stránky