You are here

Pripomienkovanie projektu Dream Hill

Vytlačiť

Pripomienkovanie projektu Dream Hill

10. jún 2015

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko k zámeru Dream Hill príslušnému orgánu do 21 dní od zverejnenia zámeru (tj. do 18.6.) na webovom sídle ministerstva alebo od zverejnenia oznámenia podľa § 23 odseku 3 zákona na adresu:

 

          Okresný úrad Bratislava

          odbor starostlivosti o životné prostredie

          oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia

          Odborárske nám. 3, P. O. BOX 19

          810 05 Bratislava

 

 Písomné stanovisko sa považuje za doručené, aj keď bolo v určenej lehote doručené dotknutej obci.

 

Informácie o projekte nájdete tu:

 

http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/dream-hill-polyfunkcny-objekt-stare-grunty-bratislava

 

Vyhlášku v elektronickej podobe nájdete tu: 

 

http://www.karlovaves.sk/sites/default/files/zaznam/OZNAM_dorucenie_zame...