You are here

Predĺženie termínu na predkladanie ponúk na obsadenie voľných/ neobsadených predajných miest za rovnakých podmienok do 18.9.2015 do 12.00 hod.

Vytlačiť

Predĺženie termínu na predkladanie ponúk na obsadenie voľných/ neobsadených predajných miest za rovnakých podmienok do 18.9.2015 do 12.00 hod.

18. august 2015

Podmienky obchodnej verejnej súťaže

 

Mestská časť Bratislava – Karlova Ves, Námestie sv. Františka 8, 842 62 Bratislava

 

v zmysle § 9a ods. 9 v spojitosti s § 9a ods. 1 písm. a/ zákona číslo 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

 

v y h l a s u j e

 

obchodnú verejnú súťaž na najvhodnejší návrh na uzavretie zmlúv

o nájme pozemkov pod predajné stánky (predajné miesta)

počas Karloveských hodov v dňoch 25. – 27.septembra 2015

za nasledovných súťažných podmienok:

 

 

 

 1. Prenajímateľ / vyhlasovateľ

Mestská časť Bratislava – Karlova Ves

Námestie sv. Františka 8

842 62 Bratislava

v zastúpení starostky: Dany Čahojovej

IČO: 00603520

 

 1. Predmet obchodnej verejnej súťaže

Predmetom obchodnej verejnej súťaže (OVS) sú predajné miesta na pozemkoch parc.č. 2399, 216, 2398/9 a 2399/9 k.ú. Karlova Ves:

 1. SEKTOR A: Predajné miesta č. 01 – 03 na pozemku parc.č.2399, (v mapke vyznačené červenou farbou), každé o výmere 3m x 2m určené pre predaj rýchleho občerstvenia s možnosťou napojenia k elektrickému rozvodu,

minimálna výška nájomného predstavuje sumu300 ,- Eur/miesto;

 

 1. SEKTOR B: Predajné miesta č. 1 – 25 na pozemku parc.č.216, (v mapke vyznačené červenou farbou),každé o výmere 3m x2m určené pre predaj rýchleho občerstvenia s možnosťou napojenia k elektrickému rozvodu,

minimálna výška nájomného predstavuje sumu 300 ,- Eur/miesto;

 1. SEKTOR C: Predajné miesta č. 26 – 50 na pozemku parc.č.2398/9, (v mapke vyznačené zelenou farbou),každé o výmere 3m x 2 m určené pre predaj potravinárskeho baleného tovaru a nápojov s obmedzenou možnosťou napojenia k elektrickému rozvodu,

minimálna výška nájomného predstavuje sumu 100 ,- Eur/miesto;

 

 1. SEKTOR D:Predajné miesta č. 51 – 74 na pozemku parc.č.2398/9,(v mapke vyznačené zelenou farbou), každé o výmere 3 m x 2 m určené pre predaj nepotravinárskeho tovaru bez možnosti napojenia k elektrickému rozvodu,

minimálna výška nájomného predstavuje sumu 50 ,- Eur/miesto;

 1. SEKTOR E: Predajné miesta č. 75 – 78 na pozemku parc.č.2398/9, (v mapke vyznačené fialovou farbou), každé o výmere 1 m x 2 m určené pre predaj doplnkového tovaru bez možnosti napojenia k elektrickému rozvodu,

minimálna výška nájomného predstavuje sumu 50 ,- Eur/miesto.

 

 1. Kontaktné osoby vyhlasovateľa:

Meno: Ing. Janka Mahďáková

Telefón: 02/60259251

E-mail: janka.mahdakova@karlovaves.sk

Meno: Mgr. Čedomirka Simaničová

Telefón: 02/60259250

E-mail: cedomirka.simanicova@karlovaves.sk

 

 1. Doba nájmu

Nájomné zmluvy budú s víťazmi Obchodnej verejnej súťaže uzavreté na dobu určitú a to na

3 dni: 25. až 27. septembra 2015.

 

 1. Účel nájmu

Pozemky sa prenajímajú na účel umiestnenia predajného zariadenia – stánku (vytvorenie predajného miesta) počas Karloveských hodov 2015.

 1. Termín obhliadky

Obhliadka predmetu nájmu sa uskutoční v dvoch termínoch:

 1. obhliadka: 18. augusta 2015 v čase od 10.00 do 11.00 hodiny,

stretnutie záujemcov o 10.00 hod. v budove miestneho úradu.

 1. obhliadka:26. augusta 2015 v čase od 14.00 do 15.00 hodiny,

stretnutie záujemcov o 14.00 hod. v budove miestneho úradu.

 

 1. Spôsob podávania súťažných návrhov

Navrhovatelia sú povinní doručiť záväzné súťažné návrhy v zalepenej obálke s uvedením identifikačných údajov na adresu Miestny úrad Bratislava – Karlova Ves,Námestie sv. Františka 8, 842 62 Bratislava alebo osobne do podateľne miestneho úradu s označením:

„Obchodná verejná súťaž –Karloveské hody 2015 – NEOTVÁRAŤ“

Tlačivo záväzného návrhu je možné získať na internetovej stránke www.karlovaves.sk v časti „Dôležité oznamy“ alebo v kancelárii č. 250 na Miestnom úrade Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves v úradných hodinách.

Súťažné návrhy je možné podať len na tlačive záväzného návrhu, ktorý je prílohou týchto podmienok. Na iné návrhy sa nebude prihliadať.

Podmienkou prijatia súťažného návrhu je zloženie kaucie vo výške 50% minimálneho nájomného na účet vedený v Prima banka Slovensko, a.s., IBAN: SK19 5600 0000 0018 0414 3001, variabilný symbol 2527092015.

Kaucia musí byť poukázaná na účet mestskej časti najneskôr v čase podania súťažného návrhu otvárania obálok.

Úspešnému uchádzačovi bude kaucia odpočítaná z celkovej ceny nájmu, neúspešnému záujemcovi bude kaucia poukázaná (vrátená) na účet, ktorý uviedol v žiadosti.

 

 

 1. Lehota na podávanie súťažných návrhov

Záväzné súťažné návrhy je možné podávať v termíne do 28.8.2015 (piatok) do 12:00 hod. Pri záväzných súťažných návrhoch doručených poštou je rozhodujúci dátum prijatia v podateľni Miestneho úradu Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves. Záväzné súťažné návrhy nemôžu navrhovatelia po podaní nijako meniť, dopĺňať ani upravovať. Do súťaže nemožno zaradiť návrhy ktoré boli predložené po termíne určenom v týchto súťažných podmienkach, ani návrhy, ktorých obsah nezodpovedá súťažným podmienkam.

 

 1. Kritériá hodnotenia súťažných návrhov

Výška ponúkaného nájomného – váha kritéria 100 %.

V prípade zhody vo výške nájomného na jeden predmet OVS bude rozhodovať skorší dátum podania.

V prípade zhody oboch hodnôt rozhoduje žreb.

Predané miesta budú prideľované v zmysle uvedených kritérií v jednotlivých zónach zostupne.

(vyššia ponuka = nižšie poradové číslo predajného miesta)

 1. Vyhlásenie výsledkov súťaže, lehota na uzatvorenie zmlúv

Výsledky súťaže budú zverejnené najneskôr dňa 10.9.2015 na úradnej tabuli Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves a na internetovej stránke www.karlovaves.sk.

Navrhovatelia, ktorí podali víťazné návrhy na konkrétne predajné miesta budú o výsledku upovedomení telefonicky a písomne a neodkladne po uhradení navrhovaného nájomného bude s nimi uzatvorená nájomná zmluva.

Ostatní navrhovatelia, ktorí v súťaži neuspeli, budú o tejto skutočnosti taktiež upovedomení písomne.

Kaucia úspešného uchádzača, ktorý sa rozhodne odstúpiť od návrhu prepadne v prospech mestskej časti.

 1. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo:

 1. kedykoľvek bez uvedenia dôvodu zrušiť túto obchodnú verejnú súťaž. O zrušení budú navrhovatelia, ktorí podali návrhy, informovaní písomne. Zrušenie súťaže bude uverejnené na úradnej tabuli mestskej časti Bratislava – Karlova Ves pri vchode do budovy miestneho úradu na Námestí sv. Františka v Bratislave a na internetovej stránke www.karlovaves.sk;

 2. odmietnuť všetky predložené súťažné návrhy;

 3. v prípade zistenia neúplnosti súťažného návrhu z hľadiska požiadaviek vyhlasovateľa uvedených v súťažných podkladoch vyradiť návrh z obchodnej verejnej súťaže.

 

 

Dana Čahojová

starostka mestskej časti

V Bratislave dňa 3.augusta 2015