You are here

Odpredaj vyradenej výpočtovej techniky

Vytlačiť

Odpredaj vyradenej výpočtovej techniky

18. máj 2015

Uznesením č. 61/2015, zo dňa 5.5.2015 schválilo miestne zastupiteľstvo vyradenie nepoužiteľného, opotrebovaného a nefunkčného majetku (viď zoznam majetku v prílohe).

 

Záujemcovia o odkúpenie vyradeného majetku sa môžu informovat' a dohodnút' si stretnutie ohľadom obhliadky v termíne do 5.6.2015 na tel. číslach:

 

02/602 59 203, 0940 634 110 - Matúš Súlovec

02/602 59 191, 0908 933 722 - Anton Horínek

 

 

V prípade otázok ohľadom technického stavu jednotlivých zariadení, píšte na emailovú adresu spravca@karlovaves.sk.

 

Po skončení obhliadok vyradeného, nepoužiteľného a nefunkčného majetku záujemcovia o tento majetok pošlú v zalepenej obálke svoju cenovú ponuku na adresu:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava - Karlova Ves

Námestie sv. Františka 8

842 62 Bratislava

 

Na obálku je potrebné uviest': odpredanie majetku ,,NEOTVÁRAŤ". Ponuky budú vyhodnotené a majetok bude odpredaný najvýhodnejšej cenovej ponuke a to v termíne do 12.6.2015.

 

Zoznam majetku určený na vyradenie nájdete v priloženom súbore.