You are here

Obchodná verejná súťaž - prenájom pozemkov uvoľnených záhrad v k.ú. Bratislava-Karlova Ves

Vytlačiť

Obchodná verejná súťaž - prenájom pozemkov uvoľnených záhrad v k.ú. Bratislava-Karlova Ves

8. október 2015

Mestská časť Bratislava-Karlova Ves vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž v zmysle § 9a ods. 1 písm.a) zákona číslo 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov na najvhodnejší návrh na uzavretie zmlúv o nájme uvoľnených záhrad v k.ú. Bratislava-Karlova Ves.