You are here

Obchodná verejná súťaž - prenájom nebytových priestorov v polyfunkčnom dome na Perneckej 37 a Špieszovej 2

Vytlačiť

Obchodná verejná súťaž - prenájom nebytových priestorov v polyfunkčnom dome na Perneckej 37 a Špieszovej 2

5. október 2015

Mestská časť Bratislava–Karlova Ves, Námestie sv. Františka 8, Bratislava

 

v zmysle  § 9a ods. 9 v spojitosti s § 9a ods. 1 písm. a/  zákona číslo 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

 

v y h l a s u j e

 

obchodnú verejnú súťaž

na najvhodnejší návrh na uzavretie zmlúv o nájme nebytových priestorov  na Perneckej 37 a Špieszovej 2 v Bratislave.

 

súťažné podmienky viď v prílohe