You are here

Obchodná verejná súťaž - prenájom nebytových priestorov v objekte na Matejkovej ul. č. 20

Vytlačiť

Obchodná verejná súťaž - prenájom nebytových priestorov v objekte na Matejkovej ul. č. 20

5. október 2015

Mestská časť Bratislava – Karlova Ves, Námestie sv. Františka 8, Bratislava

 

v  zmysle  § 9a ods. 9 v  spojitosti s § 9a ods. 1 písm. a/  zákona číslo 138/1991 Zb. o  majetku obcí

 

v  znení neskorších predpisov

 

v  y h l a  s  u  j e

 

obchodnú verejnú súťaž

na najvhodnejší návrh na uzavretie zmlúv o  nájme nebytových priestorov v  objekte na Matejkovej ul. č. 20 v Bratislave.

 

súťažné podmienky viď v prílohe

Prílohy: