You are here

Mestská časť

Vytlačiť

Mestská časť

Mestská časť Bratislava – Karlova Ves je jednou zo 17-tich mestských častí hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy.
 
Základné údaje :
Rozloha mestskej časti : 11 km2
Počet obyvateľov podľa Štatistického úradu SR : 34.760 (stav 28.02.2011)
Sídlo : Miestny úrad MČ Bratislava - Karlova Ves
             Námestie sv. Františka č. 8
             842 62 Bratislava
IČO : 00 603 520
 
Právne postavenie :
Právne postavenie mestskej časti je vymedzené najmä v zákone č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislavy, zákone č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a Štatúte hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. Na mestskú časť sa vzťahujú ustanovenia zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a to v otázkach, ktoré nie sú upravené zákonom č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste SR Bratislave.