You are here

Krízový manažment

Vytlačiť

Krízový manažment

INFORMÁCIA PRE VEREJNOSŤ

 

            Mestská časť Bratislava – Karlova Ves (ďalej iba MČ) podľa § 15 ods. 1 písm. a) zákona 42/1994. z. o civilnej ochrane obyvateľstva  zverejňuje nasledujúcu informáciu :

 

            1. MČ má spracovaný postup na riešenie situácií, ak by boli vyhlásené:

-výnimočný stav

-núdzový stav

-mimoriadna situácia.

            Na tento účel naša Mestská časť spracovala analýzu územia z hľadiska možných  mimoriadnych udalostí, ktoré môžu nastať v dôsledku živelných pohrôm, havárií, ohrozenia zdravia  II. stupňa, teroristických útokov a podobných udalostí.

            Podľa výsledkov územnej analýzy MČ nie je  priamo ohrozená prevádzkou jadrovo energetického zariadenia ani technologickými haváriami, haváriami  spojenými s únikom nebezpečných látok. Územie a obyvatelia MČ nie sú ohrození ani prevádzkou vodohospodárskych diel.

            V uplynulom období boli na území MČ dva priame zdroje ohrozenia a to možný únik nebezpečnej látky v prevádzke Bratislavskej vodárenskej spoločnosti a možná záplava pri vysokom povodňovom prietoku rieky Dunaj. Obidva zdroje priameho ohrozenia boli v žiadúcej miere odstránené. Bratislavská vodárenská spoločnosť prešla na inú technológiu, ktorá odstránila nebezpečenstvo úniku nebezpečnej látky (chlóru) a Slovenský vodohospodársky podnik vybudoval protipovodňovú ochranu  do úrovne 140,90 a 142,40 m n.m.

            Obyvateľov neohrozuje ani často diskutované Cyklotrónové centrum SR v areáli Slovenského metrologického ústavu. Na základe výpočtov i porovnaní s obdobnými už existujúcimi komplexmi v zahraničí možno konštatovať, že radiačná ochrana CC SR je riešená tak, aby v žiadnej lokalite nebola prekročená smerná hodnota ožiarenia obyvateľa stanovená Vyhláškou č.12/2001 na projektovanie radiačnej ochrany. Opäť treba pripomenúť,  že cyklotrón je princípom svojej činnosti vypínateľný zdroj ionizujúceho žiarenia. Je to - v porovnaní s inými zariadeniami využívanými v jadrovej fyzike - klasické zariadenie, ktorého konštrukcia má za sebou 70 rokov vývoja a zdokonaľovania. V súčasnosti vyrábané cyklotróny sa vyznačujú vysokou mierou spoľahlivosti a bezpečnosti prevádzky. Okrem toho v súčasnej dobe nie je ani predpoklad, aby bolo dané do používania.

 

            2. Ohrozenie obyvateľov vyplýva z možných iných bližšie nešpecifikovaných udalostí ako sú : zemetrasenie,  preprava nebezpečných látok na ceste v Mlynskej doline, prietrže mračien, teroristické útoky, víchrice ohrozenie zdravia II. stupňa a pod. Rozsah takých udalostí na život, zdravie a majetok nemožno bližšie určiť. Ich následky by sa v MČ riešili podľa Plánu ochrany obyvateľstva, ktorý má MČ spracovaný a je uložený na Miestnom úrade MČ.

            Osobitne upozorňujeme obyvateľov na možný únik nebezpečných látok pri ich prevoze, hlavne cez Mlynskú dolinu. Pri takej udalosti v žiadnom prípade nepristupujte k miestu úniku a riaďte sa pokynmi odborných jednotiek, ktoré sú na likvidáciu povolané. Treba si uvedomiť nebezpečenstvo týchto látok  pre človeka tak, ako ho vyjadruje táto tabuľka :

ZRAŇUJÚCE A SMRTEĽNÉ KONCENTRÁCIE JEDOVATÝCH LÁTOK

 

Názov látky

Zraňujúca

Smrteľná

Koncentrácia

(mg/l)

Expozícia

Koncentrácia

(mg/l)

Expozícia

Amoniak (NH3)

0,2

6 hod.

7

30 min.

Chlór (Cl2)

0,01

1 hod.

0,1 – 0,2

1 hod.

Oxid siričitý (SO2)

0,4 – 0,5

50 min.

1,4 – 1,7

50 min.

Oxid uhoľnatý (CO)

0,22

2,5 hod.

3,4 – 5,7

30 min.

Sírouhlík (CS2)

1,5 – 1,6

1,5 hod.

10

1,5 hod.

Kyanovodík (HCN)

0,02 – 0,04

30 min.

0,1 – 0,2

15 min.

Bután (C4H10)

10

10 min.

-

-

Sírovodík (H2S)

0,3

1 hod.

0,9

5 – 10 min.

 

            3. Včasná ochrana obyvateľov je závislá ma kontinuálnom  monitorovaní územia. MČ na tento účelom využíva zložky životného prostredia, SHMÚ, ŠZÚ, objekt BVS. Využiteľné sú aj výsledky meraní odborných zariadení na území MČ a to: Prírodovedeckej fakulty  (organické a anorganické látky), Ústavu experimentálnej farmakológie SAV ( stanovenie štruktúry t.j. identifikácie látky neznámeho zloženia), Chemického ústavu SAV (analýza zmesí organických zlúčenín, identifikácia čistých organických zlúčenín), Štátneho veterinárneho ústavu ( biologický, mikrobiologický, virologický, parazitologický a mikologický monitoring ) Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK( Gama žiarenie prírodných vzoriek, Gama žiarenie v ovzduší).

           K dispozícii sú aj pravidelne merané hodnoty dávkového ekvivalentu gama žiarenia v nSv/h v stanici Sekcie krízového manažmentu MV SR. MČ skladuje diagnostické dozimetre DD-80 v počte 1198 ks, 4 súpravy operatívnych dozimetrov ( DC – 1A – 71) a 2 súpravy osobných dozimetrov ( DC – 1B -74).

            Na varovanie obyvateľov o možnom nebezpečenstve sú na území MČ rozmiestnené sirény v týchto miestach : Dúbravská cesta 9, Púpavová 20, Veternicová 8, Nad lúčkami 33, Jamnického 8, Segnerova 2, Staré grunty 36, Janotova 16, Karloveská 2, Ilkovičova 3, Harmincova 3, Devínska cesta 1.

 

            4. Po vzniku mimoriadnej udalosti ( t. j.  živelnej pohromy, havárie, katastrofy, ohrozenia zdravia II. stupňa alebo teroristického útoku) má MČ pripravené tieto opatrenia :

a) Uvedenie do pohotovosti Krízového štábu a Štábu CO s úlohou riadiť záchranné práce a usmerňovať život v MČ. Predsedom Krízového štábu je starostka MČ, vedúcim Štábu CO je prednosta Miestneho úradu MČ.

b) Podľa vzniknutej situácie uviesť do pohotovosti Evakuačnú komisie MČ s úlohou organizovať a      zabezpečiť evakuáciu obyvateľov MČ, prípadne zabezpečiť prijatie evakuovaných osôb z iných území.

c) Podľa skutočnej situácie potreby uviesť do pohotovosti odborné jednotky civilnej ochrany pre potreby územia MČ a to :

    - 3 jednotky evakuačných stredísk v počte 4 osôb v každej jednotke

    - 1 jednotku pre stanicu výstupu evakuovaných v počte 3 osôb

    - 3 jednotky zberných miest evakuácie v počte 4 osôb v každej jednotke

    - 1 jednotka regulačného miesta pre evakuáciu v počte 4 osôb

    - 4 jednotky pre výdaj prostriedkov PIO v počte 3 osôb v každej jednotke

    - 17 jednotiek pre núdzové stravovanie v počte 2 – 3 osôb v jednotke

    - 14 jednotiek pre núdzové ubytovanie v počte 2 – 3 osôb v jednotke

    -  14 jednotiek pre výdajne odberných oprávnení v počte 5 osôb v jednotke

s úlohou vykonávať opatrenia na ochranu zdravia a života obyvateľov, ktoré sú ustanovené v Pláne ochrany obyvateľov MČ.

d) Využitím štábov, komisie a odborných jednotiek zabezpečiť základnú časť opatrení na ochranu obyvateľov MČ a osôb prevzatých do starostlivosti.  Pomoc vyžadovať na zabezpečenie :

    trvalého monitorovania územia MČ

    lokálneho využitia siete sirén

    prevej pred lekárskej a neodkladnej zdravotnej starostlivosti

    dekontaminácie terénu, budov a materiálu

    likvidácie úniku nebezpečnej látky

    vykonávania záchranných prác

    poriadkového zabezpečenia

 

            Na prípravu a uskutočnenie opatrení na ochranu zdravia, životov a majetku má MČ spracovanú dokumentáciu, ako to požadujú právne predpisy a usmernenia. Obyvatelia majú možnosť získať ďalšie informácie súvisiace s plánom ochrany obyvateľstva na Miestnom úrade MČ osobne u prednostu Miestneho úradu MČ alebo na Referáte hospodárskej správy MČ, taktiež telefonicky na č. tel. 02/602 59 111 alebo 02/602 59 191.