You are here

Komisie

Vytlačiť

Komisie

Komisia finančná a podnikateľská

Komisia regionálnej politiky, hospodárskeho a sociálneho rozvoja

Komisia pre životné prostredie a ochranu prírody

Komisia výstavby a územného plánu

Komisia školstva, mládeže a športu

Komisia pre kultúru a médiá

Komisia verejného poriadku, bezpečnosti a dopravy

Komisia bytová, sociálna, zdravotná a pre seniorov

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

 

Komisie miestneho zastupiteľstva mestskej časti v zmysle § 15 zákona o obecnom zriadení a článku 23 Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy sú stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány. Sú zložené z poslancov miestneho zastupiteľstva a z ďalších osôb zvolených miestnym zastupiteľstvom. Na čele komisie je predseda, ktorý je poslancom miestneho zastupiteľstva; predsedu volí a odvoláva miestne zastupiteľstvo.

Počet komisií, ich názvy, počet členov, zloženie a úlohy komisií určuje miestne zastupiteľstvo. Miestne zastupiteľstvo môže podľa potreby komisie zlučovať, rozdeľovať a zrušovať.

Komisie v rámci
a)  poradnej funkcie vypracúvajú stanoviská k materiálom prerokúvaným miestnym zastupiteľstvom a miestnou radou, ako aj k návrhom zámerov miestneho významu,
b)  iniciatívnej funkcie vypracúvajú návrhy a podnety na riešenie dôležitých otázok života mestskej časti pre miestne zastupiteľstvo, miestnu radu a starostu,
c)  kontrolnej funkcie sa podieľajú na výkone kontroly realizovania uznesení miestneho zastupiteľstva, dodržiavania nariadení mestskej časti a vybavovania pripomienok, podnetov, sťažností a petícií obyvateľov mestskej časti.

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava - Karlova Ves zriadilo svojim uznesením č. 3/2014 tieto komisie na 7. volebné obdobie (roky 2014 - 2018) :

1.Komisia finančná a podnikateľská

2.Komisia regionálnej politiky, hospodárskeho a sociálneho rozvoja

3.Komisia pre životné prostredie a ochranu prírody

4.Komisia výstavby a územného plánu

5.Komisia školstva, mládeže a športu

6.Komisia pre kultúru a médiá

7.Komisia verejného poriadku, bezpečnosti a dopravy

8.Komisia bytová, sociálna, zdravotná a pre seniorov

9.Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

 
Emailové adresy poslancov, ich telefónne čísla sa nachádzajú tu:
 
Členovia jednotlivých komisí :
 
1. Komisia finančná a podnikateľská
Predseda : JUDr. PhDr. Branislav Záhradník

Ing. Igor Bendík

Ing. Martin Berta

Mgr. Peter Buzáš

Ing. Vladimír Dulla

Ing. Iveta Hanulíková

Ing. Juraj Kmeťko

Róbert Krampl

Mgr. Marcel Zajac

 
2. Komisia regionálnej politiky, hospodárskeho a sociálneho rozvoja
Predseda : Mgr. Peter Buzáš

Ing. Vladimír Dulla

Ing. Peter Lenč

Ing. Juraj Kmeťko

Róbert Krampl

Ing. Zuzana Volková

Ing. Mgr. Anna Zemanová

 
3. Komisia pre životné prostredie a ochranu prírody
Predseda : JUDr. Mária Khuriová

JUDr. Iva Lukačovičová

Mgr. Lívia Poláchová

Mgr. Richard Savčinský

RNDr. Jaromír Šíbl, PhD.

 
4. Komisia výstavby a územného plánu
Predseda: Mgr. Marcel Zajac 

Ing. Martin Berta

Ing. Vladimír Dulla

JUDr. Mária Khuriová

Ing. Pavol Martinický

RNDr. Jaromír Šíbl, PhD.

Ing. Mgr. Anna Zemanová

 
5. Komisia školstva, mládeže a športu
Predseda : Mgr. Richard Savčinský

Ing. Igor Bendík

Zdeněk Borovička

Mgr. Ján Horecký

Miroslav Kadnár

JUDr. Iva Lukačovičová

Ing. Zuzana Volková

Mgr. Marcel Zajac

 
6. Komisia pre kultúru a médiá
Predseda : Ing. Daniela Záhradníková 

Mgr. Peter Buzáš

Ing. Pavol Martinický

Ing. Petra Nagyová-Džerengová

Mgr. Lívia Poláchová

JUDr. PhDr. Branislav Záhradník

 
7. Komisia verejného poriadku, bezpečnosti a dopravy
Predseda : Ing. Peter Lenč 

Zdeněk Borovička

Mgr. Ján Horecký

Miroslav Kadnár

Mgr. Ján Labuda

Ing. Rudolf Rosina

JUDr. PhDr. Branislav Záhradník

Ing. Mgr. Anna Zemanová

 
8. Komisia bytová, sociálna, zdravotná a pre seniorov
Predseda : Mgr. Ján Labuda 

Ing. Juraj Kmeťko

Ing. Petra Nagyová-Džerengová

Ing. Rudolf Rosina

Ing. Daniela Záhradníková

 
9. OVZ – Komisia pre ochranu verejného záujmu
Predseda : Ing. Igor Bendík – od 1.1.2015 do 31.12.2015

Ing. Igor Bendík – za Slobodu a solidaritu (SaS)

Mgr. Peter Buzáš – za Občiansku-konzervatívnu stranu (OKS)

Ing. Iveta Hanulíková – za SMER – sociálna demokracia

JUDr. Mária Khuriová – za SIEŤ

Ing. Peter Lenč – za Kresťansko-demokratické hnutie (KDH)

Ing. Petra Nagyová-Džerengová – za MOST – HÍD

RNDr. Jaromír Šíbl, PhD. – za Zmenu zdola – Demokratickú úniu (ZZ-DU)

Ing. Mgr. Anna Zemanová – za Obyčajných ľudí a nezávislé osobnosti (OĽaNO)

JUDr. PhDr. Branislav Záhradník – zástupca nezávislých poslancov