You are here

Zápis detí do 1. ročníka ZŠ pre šk. rok 2015/2016

Zápis detí do 1. ročníka ZŠ pre šk. rok 2015/2016

V dňoch 23. – 24. januára 2015 sa v školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Karlova Ves konal zápis do prvého ročníka základnej školy pre školský rok 2015/2016. Na zápis sa v sprievode svojich rodičov, často i spolu so súrodencami či starými rodičmi, dostavili deti narodené v období od 1.9.2008 do 31.8.2009. A tiež deti, ktoré mali v minulom roku odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky. Predbežné číslo zapísaných detí je o trochu vyššie ako v minulom roku, avšak koľko detí nastúpi do 1. ročníkov ZŠ Karloveská 61, ZŠ Majerníkova 62, ZŠ Veternicova a SŠ Tilgnerova  14 bude známe až po  zápisoch na cirkevnej ZŠ (Karloveská 32) resp. na ZŠ pre mimoriadne nadané deti (CENADA). Niektorým deťom bola, resp. po ukončení testovania bude, odložená povinná školská dochádzka. Rozhodnutie o prijatí by mali zákonní zástupcovia detí dostať najneskôr do 31. mája 2015.

26. január 2015 - 10:19