You are here

Formuláre a tlačivá-Stavebný úrad

Vytlačiť

Formuláre a tlačivá-Stavebný úrad

  

  • Návrh na vydanie územného rozhodnutia v súlade s § 35 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (návrh_na_vydanie_UR.rtf)
  • Žiadosť o vydanie stavebného povolenia v súlade s § 58 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ziadost_o_vydanie_SP.rtf)
  • Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred dokončením v súlade s § 68 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ziadost_zmena_stavby.rtf)
  • Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia v súlade s § 79 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (navrh_na vydanie_KR.rtf)
  • Návrh na povolenie zmeny v užívaní stavby v súlade s § 85 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (navrh_zmena_uzivania.rtf)
  • Žiadosť o povolenie odstránenia stavby v súlade s § 88 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ziadost_odstranenie_stavby.rtf)
  • Ohlásenie jednoduchej stavby ( len pokiaľ bolo určené územným rozhodnutím ) podľa § 55, ods. 2, písm. a) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov (ohlasenie_jednoducha_stavba.rtf)
  • Ohlásenie drobnej stavby podľa § 55, ods. 2, písm. b) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov (ohlasenie_drobna_stavba.rtf)
  • Ohlásenie udržiavacích prác - stavebných úprav* podľa § 55, ods. 2, zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov (ohlasenie_udrziavace_prace-stavebne_upravy.rtf)
  • Žiadosť o povolenie informačného /reklamného, propagačného/ zariadenia (ziadost_povolenie_reklamy.rtf