You are here

Zverejnenie na žiadosť Správcovskej spoločnosti VSD s.r.o.

Vytlačiť

Zverejnenie na žiadosť Správcovskej spoločnosti VSD s.r.o.

14. august 2013

Správcovská spoločnosť VSD s.r.o., správca a zástupca vlastníkov bytov a NP, bytového domu na ul.  Majerníkova 54 až 58 žiada o zverejnenie Dodatku č. 3 k Zmluve o splátkovom úvere č. 649/2011 uzatvoreného dňa 31.05.2011 veriteľom: Tatra Banka, a.s. a medzi dĺžnikmi: vlastníci bytov a NP v bytovom dome na ul. Majerníkova 54 až 58 v Bratislave, ktorý sa nachádza v katastrálnom území MČ Karlova Ves.
Zároveň žiada o zverejnenie Všeobecných úverových podmienok Tatra Banky, a.s., zo dňa 07.03.2008.