You are here

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Materskej školy, L. Sáru 3, 841 05 Bratislava

Vytlačiť

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Materskej školy, L. Sáru 3, 841 05 Bratislava

28. apríl 2011

MESTSKÁ ČASŤ  BRATISLAVA – KARLOVA VES

 

    Nám. sv. Františka č. 8,  842 62  B r a t i s l a v a   4

                         –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Č. j. ŠO 4856/1591/2011-G                                                                              Bratislava, 26.04.2011

 

Mestská časť Bratislava – Karlova Ves v zmysle ustanovenia § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlasuje

 

výberové konanie

 

na obsadenie funkcie riaditeľa Materskej školy, L. Sáru 3, 841 05  Bratislava

s predpokladaným nástupom 1. augusta 2011.

 

Požadované kvalifikačné predpoklady:

 • kvalifikačné predpoklady pre výkon pedagogickej činnosti v zmysle § 7 ods. 1 a 2 zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • najmenej 5 rokov pedagogickej praxe

 

Iné kritériá a požiadavky:

 • bezúhonnosť
 • zdravotná spôsobilosť
 • ovládanie štátneho jazyka
 • orientácia v aktuálnych otázkach školskej výchovy a vzdelávania
 • znalosť práce na PC (Word, Excel, internet)
 • znalosť súvisiacej legislatívy
 • riadiace a organizačné predpoklady
 • osobnostné a morálne predpoklady

 

Zoznam požadovaných dokladov:

 • žiadosť o zaradenie do výberového konania
 • štruktúrovaný životopis
 • overené kópie dokladov o dosiahnutom požadovanom vzdelaní a o absolvovanom ďalšom vzdelávaní
 • potvrdenie o dĺžke pedagogickej praxe
 • výpis z registra trestov (nie starší ako tri mesiace)
 • lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti na výkon pedagogickej činnosti
 • návrh koncepcie rozvoja materskej školy v rozsahu najviac 2 strán (typ písma Times New Roman, veľkosť písma 12, jednoduché riadkovanie, nastavenie okrajov z  oboch strán na 2,5 cm, so zarovnaním do bloku)
 • písomný súhlas uchádzača so spracovaním jeho osobných údajov pre účely výberového konania podľa zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov

 

Dátum a miesto podania prihlášok do výberového konania:

 • Prihlášku a požadované doklady pre výberové konanie doručte do 20. mája 2011 na adresu: Miestny úrad Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves, Nám. sv. Františka 8, 842 62  Bratislava,v zalepenej obálke, označenej heslom „Výberové konanie na funkciu riaditeľa Materskej školy, L. Sáru 3, Bratislava – NEOTVÁRAŤ“ a s uvedením odosielateľa
 • Uchádzačom, ktorí splnia podmienky, budú termín a miesto výberového konania oznámené písomne.

 

 

             Ing. Iveta Hanulíková, v.r.

starostka

 

__________________________________________________________________________________

Tel: 02/602 59 237                                Fax: 02/654 28 024                          IČO: 603 520