You are here

OZNÁMENIE zámeru ako prípadu hodného osobitného zreteľa. Prenájom pozemku na Molecovej ulici a na Botanickej ulici.

Vytlačiť

OZNÁMENIE zámeru ako prípadu hodného osobitného zreteľa. Prenájom pozemku na Molecovej ulici a na Botanickej ulici.

1. december 2011

Oznamujeme zámer Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves v súlade s ustanovením § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa prenajať pozemok parc. č. 1152/4 o výmere 13 m2 na Molecovej ulici nájomcovi Maximovi Saakjanovi LABUŽNÍK pod predajným stánkom s pečivom, fornettami, pozemok časť parc. č. 3130/3 o výmere 21 m2pod garážou na parkovanie športovej lode a časť parc. č. 3115/8 o výmere 10 m2 slúžiacej ako spoločný dvor medzi garážami na Botanickej ulici nájomcovi Róbertovi Sedlákovi.

V Bratislave, 30.11.2011

Súbory: