You are here

OZNÁMENIE zámeru ako prípadu hodného osobitného zreteľa. Predaj pozemku na Kresánkovej ulici spoločnosti D INVEST HOLDING, a.s.

Vytlačiť

OZNÁMENIE zámeru ako prípadu hodného osobitného zreteľa. Predaj pozemku na Kresánkovej ulici spoločnosti D INVEST HOLDING, a.s.

11. November 2011

Oznamujeme zámer Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves v súlade s ustanovením § 9a  ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa predať pozemok registra „CK KN parc. čís. 1426/660 o výmere 509 m2 na Kresánkovej ulici spoločnosti D Invest  Holding, a.s. Bratislava, cez ktorý má vybudovaný vchod do objektu obchodnej prevádzky JEDNOTA postavenej na vedľajších pozemkoch parc. č.1426/444 a 1426/524 a tiež v predmetnom pozemku sú uložené inžinierske siete pre tento novovybudovaný stavebný objekt.