You are here

OZNÁMENIE zámeru ako prípadu hodného osobitného zreteľa

Vytlačiť

OZNÁMENIE zámeru ako prípadu hodného osobitného zreteľa

26. september 2011

MČ Bratislava - Karlova Ves oznamuje zámer v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí z dôvodu osobitného zreteľa predať pozemok časť parcely č. 2260 na Sološnickej ulici, ktorý tvorí pás medzi obrubníkom komunikácie Sološnická ulica a oplotením vybudovaným pozdĺž pozemku parc. č. 2270, ktorá je vo vlastníctve žiadateľky a tiež priestor pred vstupnou bránou nehnuteľnosti vo vlastníctve žiadateľky.