You are here

OZNÁMENIE zámeru ako prípadu hodného osobitného zreteľa

Vytlačiť

OZNÁMENIE zámeru ako prípadu hodného osobitného zreteľa

8. august 2011

Mestská časť Bratislava - Karlova Ves oznamuje svoj zámer

  • A/  na uzatvorenie novej nájomnej zmluvy na pozemky parc. č. 3269/3 - záhradu a parc. č. 3269/4 zastavanú záhradnou chatou v lokalite nad Devínskou cestou v Bratislave.
    Novú nájomnú zmluvu navrhujeme schváliť v súlade s ustanovením § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí ako prípad hodný osobitného zreteľa vzhľadom k tomu, že na parc. č. 3269/4 je postavená záhradná chata zapísaná v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva, ktorú odkúpil od predchádzajúceho nájomcu pozemku a vlastníka chaty.
     
  • B/ predĺženie doby nájmu na pozemky pod garážami dodatkami na uvedené obdobie z dôvodu uplynutia lehoty platnosti nájomných zmlúv.
    Dodatky k nájomným zmluvám navrhujeme schváliť v súlade s ustanovením  § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí ako prípad hodný osobitného zreteľa vzhľadom k tomu, že garáže sú v osobnom vlastníctve nájomcov a pozemky nemožno predať inej fyzickej alebo právnickej osobe.