You are here

Oznámenie v zmysle § 82 ods.3 zákona NR SR č.543/2002 Z.z.

Vytlačiť

Oznámenie v zmysle § 82 ods.3 zákona NR SR č.543/2002 Z.z.

26. september 2014

OZNÁMENIE v zmysle § 82 ods.3 zákona NR SR č.543/2002 Z.z.   

 

V zmysle § 82 ods.3 zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. je orgán ochrany prírody povinný zverejniť na svojej internetovej stránke informáciu o začatí každého správneho konania, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody  a krajiny chránené týmto zákonom.

 

 

Žiadateľ: Fyzická osoba 

 

Parcela: parc. č. 753  k. ú. Karlova Ves 

 

Počet drevín: 1 

 

Dôvod výrubu:  ohrozovanie rodinného domu a okolitých stavieb, po veternej smršti sa strom naklonil, hrozí nekontrolovateľný pád stromu

 

Lehota na potvrdenie v zmysle § 82 ods.3 zákona NR SR 543/2002 Z.z. :3.10.2014

 

E-mailová adresa: dagmar.krempaska@karlovaves.sk

 

Číslo spisu: KV/EKO/ 12564/2014

 

Oznámené dňa : 26.9.2014