You are here

OZNÁMENIE o prenájme nebytových priestorov

Vytlačiť

OZNÁMENIE o prenájme nebytových priestorov

2. jún 2011

MESTSKÁ  ČASŤ  BRATISLAVA - KARLOVA VES

Námestie  sv. Františka č. 8, 842 62  B r a t i s l a v a  4

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

Bratislava, dňa: 31.5.2011

O Z N Á M E N I E

V zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov týmto oznamujeme zámer Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves prenajať majetok zverený do správy mestskej časti ako prípad hodný osobitného zreteľa. 

Jedná sa o prenájom nebytových priestorov - veľkej telocvične s príslušenstvom a spoločnými priestormi v Základnej škole A. Dubčeka, Majerníkova 62 v Bratislave, Mládežníckemu basketbalovému klubu KARLOVKA, Strmý vŕšok 34, 841 06 Bratislava, IČO: 308 47 435,  zastúpený predsedom Ing. Lubošom Cibákom, PhD.,MBA, za účelom zabezpečenia tréningového procesu resp. odohratia súťažných a turnajových zápasov družstiev nájomcu, príp. ďalších užívateľov.

       

                                                                                 JUDr. Rastislav Velček v.r.

                                                                                                 prednosta