You are here

Oznámenie MČ o zámere priamo prenajať nehnuteľný majetok - nebytové priestory v ZŠ A. Dubčeka

Vytlačiť

Oznámenie MČ o zámere priamo prenajať nehnuteľný majetok - nebytové priestory v ZŠ A. Dubčeka

9. október 2015

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-KARLOVA VES

Námestie sv. Františka 8,  842 62  Bratislava 4

 

 

O Z N Á M E N I E

 

 

Mestská časť Bratislava-Karlova Ves v zmysle ustanovení § 9a ods. 2, ods. 5 a ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer priamo prenajať nižšie uvedený nehnuteľný majetok. 

Nebytové priestory nachádzajúce v ZŠ A. Dubčeka, Majerníkova 62, Bratislava – školský bufet o výmer 13,00 m2 .

            Mestská časť Bratislava – Karlova Ves oznamuje, že v súlade s ustanovením § 9a ods. 9 v spojitosti s § 9a ods.1 písm. a) zákona SNR o majetku obcí v znení neskorších predpisov pripravuje na prenájom formou obchodnej verejnej súťaže nebytový priestor v ZŠ

A. Dubčeka, Majerníkova 62 – školský bufet o výmere 13,00 m2 .

 

 

 

V Bratislave, dňa 09.10.2015