You are here

OZNAM - predĺženie doby nájmu na nehnuteľnosti v k. ú. Karlova Ves z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Vytlačiť

OZNAM - predĺženie doby nájmu na nehnuteľnosti v k. ú. Karlova Ves z dôvodu hodného osobitného zreteľa

14. september 2011

Oznamujeme, že Mestská časť Bratislava – Karlova Ves v súlade s ustanovením § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obci v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa predĺži dobu nájmu na nehnuteľnosti nachádzajúce sa v k.ú. Bratislava – Karlova Ves:

a)    stavebný objekt - areál základných škôl pri objekte čís. 237 (ZŠ Majerníkova č. 60, 62) v OS Dlhé diely, 2. stavba obsahujúci: zariadenie ihrísk, oplotenie, sadové úpravy, polievací vodovod, pešie komunikácie, oporné múry a terénne úpravy,

b)    pozemky - parc.č.: 1669/2, 1669/584, 1669/585, 1669/586, 1669/587, 1669/588, 1669/589, 1669/590, 1669/591, 1669/592, 1669/593, 1669/596, 1669/599 o celkovej výmere 21 018 m2

nájomcovi Karloveskému športovému klubu, Janotova 12, Bratislava  na dobu od 6.10.2011 do 5.10.2021.

Podľa čl. V. nájomnej zmluvy číslo 061 0 21 60 99 uzavretej dňa 5.10.1999 nájomné za dočasné užívanie vyššie uvedených nehnuteľností je určené dohodou zmluvných strán a to vecným plnením, t. j. nájomca zabezpečí počas nájmu na vlastné náklady vecnú údržbu celého športového areálu (údržba a vyznačenie ihrísk, udržiavanie čistoty, odvoz odpadu, polievanie trávnika a jeho údržba, výmena a údržba antuky, údržba športového náradia, oprava plotu a pod.).