You are here

Obchodná verejná súťaž na výber dodávateľa pre realizáciu zvislého dopravného značenia

Vytlačiť

Obchodná verejná súťaž na výber dodávateľa pre realizáciu zvislého dopravného značenia

16. marec 2011

Obchodná verejná súťaž

na výber dodávateľa pre realizáciu zvislého dopravného značenia – miestnej úpravy organizácie dopravy v MČ Bratislava – Karlova Ves 

Časť I.

Všeobecné informácie

 1. Identifikácia vyhlasovateľa

Názov a sídlo organizácie:       Mestská časť Bratislava – Karlova Ves, Nám. sv. Františka č. 8 ,  842 62  Bratislava

Kontaktná osoba: Ing. Martin Patoprstý,  telefón: 02/60259218,

e-mail:  martin.patoprsty@karlovaves.sk

 

 1. Predmet  súťaže a doba realizácie

  1. Predmetom súťaže je realizácia zvislého a vodorovného dopravného značenia na základe schválených zmien miestnej úpravy organizácie dopravy (ďalej len POD) v MČ Karlova Ves.
  2. Doba realizácie je do 10 dní od doručenia objednávky vybratému predkladateľovi.

 

Časť II.

Ohliadka predmetu súťaže a predkladanie ponúk

 1. Ohliadka predmetu súťaže 

Obhliadku je možné uskutočniť po dohode vyhlasovateľa s predkladateľmi.

 

 1. Obsah ponuky  

  1. Obchodné meno a sídlo právnickej osoby alebo meno, priezvisko a trvalé bydlisko fyzickej osoby, telefonické a e-mailové spojenie.
 2. Výšku ponúknutej ceny za služby v EURO za každé POD zvlášť a zároveň výšku ponúknutej ceny za služby v EURO za všetky POD spolu.

a). bez DPH

b). vrátane DPH

 1. Podpis štatutárneho zástupcu právnickej osoby alebo podpis fyzickej osoby.

 

 1. Miesto a lehota na predkladanie ponúk

Ponuky je potrebné doručiť na adresu prenajímateľa:  Mestská časť Bratislava – Karlova Ves, Nám. sv. Františka č. 8,  842 62  Bratislava  s označením: „NEOTVÁRAŤ“ a heslom „DZ- POD“. Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa  31.3. 2011 o 10,00 hod. (štvrtok)

 

 1. Vyhodnotenie ponúk
 2. Jediné kritérium na hodnotenie ponúk  je najnižšia cena.
 3. V prípade rovnosti cien si vyhlasovateľ vyhradzuje právo požiadať predkladateľov o upravenie       cenovej ponuky.
 4. Všetkým predkladateľom bude oznámená úspešnosť, resp. neúspešnosť predloženej ponuky.
 5. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo obchodnú verejnú súťaž kedykoľvek zrušiť.
 6. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nevybrať ani jednu ponuku od uchádzačov.

 

 1. Uzatvorenie zmluvy
 2. Víťaz súťaže obdrží objednávku za účelom realizácie zvislého dopravného značenia na uliciach Adámiho, Kresánkova, H. Meličkovej a Púpavová. Neoddeliteľnou súčasťou objednávky bude schválená miestna úprava organizácie dopravy.
 3. S minimálnymi realizačnými podmienkami sa uchádzači môžu zoznámiť u kontaktnej osoby vyhlasovateľa.
 4. Ak nedôjde k dohode s úspešným predkladateľom, vyhlasovateľ bude rokovať s ďalšími predkladateľmi v poradí, v akom sa umiestnili v obchodnej  verejnej súťaži.

 

 1. Ďalšie informácie
 2. Predpokladané termíny:

a) otváranie obálok do 31.3.2011 (štvrtok)

b) zaslanie oznámení úspešným a neúspešným predkladateľom do 31.3.2011 (štvrtok)

c) doručenie objednávky do 4.4.2011 (pondelok)

8.4 Podklady pre súťaž sú umiestnené na webovej stránke mestskej časti Karlova Ves  www.karlovaves.sk  

 

V Bratislave, dňa 15.3. 2011. 

                                                                                   Ing. Iveta Hanulíková v.r.

                                                                                              starostka