You are here

Obchodná verejná súťaž na výber dodávateľa pre projektovú a stavebnú realizáciu obnovu cestnej siete

Vytlačiť

Obchodná verejná súťaž na výber dodávateľa pre projektovú a stavebnú realizáciu obnovu cestnej siete

22. marec 2011

Obchodná verejná súťaž

na výber dodávateľa pre obnovu cestnej siete v MČ Bratislava – Karlova Ves

Časť I.

Všeobecné informácie

 1. Identifikácia vyhlasovateľa

Názov a sídlo organizácie:       Mestská časť Bratislava – Karlova Ves, Nám. sv. Františka č. 8 ,  842 62  Bratislava

Kontaktná osoba: Ing. Martin Patoprstý,  telefón: 02/60259218,

e-mail:  martin.patoprsty@karlovaves.sk

 

 1. Predmet  súťaže a doba realizácie
 2. Predmetom súťaže je oprava krytov vozoviek - výtlkov a iných poškodení po zimnom období na miestnych komunikáciách III. a IV. triedy v mestskej časti Bratislava - Karlova Ves na základe vykonanej obhliadky ich stavu zjazdnosti  pred vlastným začatím prác.
 3. Doba realizácie je do 7 dní od doručenia objednávky vybratému predkladateľovi.

Časť II.

Ohliadka predmetu súťaže a predkladanie ponúk

 1. Ohliadka predmetu súťaže 

Obhliadku je možné uskutočniť po dohode vyhlasovateľa s predkladateľmi.

 

 1. Obsah ponuky  

  1. Obchodné meno a sídlo právnickej osoby alebo meno, priezvisko a trvalé bydlisko fyzickej osoby, telefonické a e-mailové spojenie.
 2. Výšku ponúknutej ceny za 1 tonu zabudovanej zmesi v EURO

a). bez DPH

b). vrátane DPH

 1. Podpis štatutárneho zástupcu právnickej osoby alebo podpis fyzickej osoby.

 

 1. Miesto a lehota na predkladanie ponúk

Ponuky je potrebné doručiť na adresu prenajímateľa:  Mestská časť Bratislava – Karlova Ves, Nám. sv. Františka č. 8,  842 62  Bratislava  s označením: „NEOTVÁRAŤ“ a heslom „VÝTLKY“. Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa  11.4. 2011 o 10,00 hod. (pondelok)

 

 1. Vyhodnotenie ponúk
 2. Kritérium na hodnotenie ponúk  je najnižšia cena a najdlhšia ponúkaná záručná doba.
 3. V prípade rovnosti cien si vyhlasovateľ vyhradzuje právo požiadať predkladateľov o upravenie       cenovej ponuky.
 4. Všetkým predkladateľom bude oznámená úspešnosť, resp. neúspešnosť predloženej ponuky.
 5. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo obchodnú verejnú súťaž kedykoľvek zrušiť.
 6. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nevybrať ani jednu ponuku od uchádzačov.

 

 1. Uzatvorenie zmluvy
 2. Víťaz súťaže obdrží zmluvu o dielo za účelom obnovy cestnej siete na komunikáciách III. a IV. triedy v MČ Bratislava – Karlova Ves.
 3. S minimálnymi realizačnými podmienkami sa uchádzači môžu zoznámiť u kontaktnej osoby vyhlasovateľa.
 4. Ak nedôjde k dohode s úspešným predkladateľom, vyhlasovateľ bude rokovať s ďalšími predkladateľmi v poradí, v akom sa umiestnili v obchodnej  verejnej súťaži.

 

 1. Ďalšie informácie
 2. Predpokladané termíny:

a) otváranie obálok do 11.4.2011 (pondelok)

b) zaslanie oznámení úspešným a neúspešným predkladateľom do 15.4.2011 (piatok)

c) uzavretie zmluvy s víťazom do 22.4.2011 (piatok)

8.4 Podklady pre súťaž sú umiestnené na webovej stránke mestskej časti Karlova Ves  www.karlovaves.sk  

 

V Bratislave, dňa 22.3. 2011. 

                                                                                   Ing. Iveta Hanulíková v.r.

                                                                                              starostka