You are here

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ na nehnuteľný majetok nachádzajúci sa na ulici Staré Grunty č. 8

Vytlačiť

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ na nehnuteľný majetok nachádzajúci sa na ulici Staré Grunty č. 8

9. február 2011

Mestská časť Bratislava – Karlova Ves
Námestie sv. Františka 8, Bratislava, IČO: 603520
zastúpená starostkou Ing. Ivetou Hanulíkovou 


v y h l a s u j e


Obchodnú verejnú súťaž podľa § 9a ods. 1 písm. a) zákona Slovenskej národnej rady číslo 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a podľa §§ 281 a nasl. zákona číslo 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, o najvhodnejší návrh na uzavretie kúpnej zmluvy na prevod vlastníctva k nehnuteľnostiam v Bratislave, k.ú. Karlova Ves: 


PODMIENKY OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE


1. Identifikácia vyhlasovateľa (predávajúceho):
Názov: Mestská časť Bratislava – Karlova Ves
Sídlo: Námestie sv. Františka 8, 842 62 Bratislava
IČO: 603520
Bankové spojenie: Dexia banka Slovensko a.s.
Číslo účtu: 1804143001/5600
V zastúpení: Ing. Iveta Hanulíková – starostka
Kontaktná osoba: Mgr. Mária Kováčová, tel. č.: 02 / 60259221, 
E-mail: maria.kovacova@karlovaves.sk 
JUDr. Darina Gullar, tel.č..: 02 / 60259220
E-mail: darina.gullar@karlovaves.sk 
FAX: 654 264 69, 654 28 024


2. Špecifikácia predmetu obchodnej verejnej súťaže:
Predmetom predaja formou obchodnej verejnej súťaže je nehnuteľný majetok nachádzajúci sa na ulici Staré Grunty č. 8 v Bratislave, katastrálne územie Bratislava - Karlova Ves s vecným bremenom, ktorým je terajší nájomca Iveta Némethová:
a) pozemky 
- parcela čís. 2918/2 o výmere 385 m2, ostatné plochy,
- parcela čís. 2918/3 o výmere 148 m2, zastavané plochy a nádvoria
- parcela čís. 2985/14 o výmere 15 m2, ostatné plochy
b) jednopodlažný rodinný dom súpis.č. 3301 postavený na pozemku parc.č. 2918/3.
Predmetné nehnuteľností sú v katastri nehnuteľností k.ú. Bratislava – Karlova Ves zapísané na liste vlastníctva číslo 27 vo vlastníctve hl. mesta SR Bratislavy a v správe Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves.
Poznámka: v polovici rodinného domu súpis.č. 3301 je zriadený byt s podlahovou plochou 57,75 m2, ktorý obýva terajší nájomca 4-členná rodina Ivety Némethovej. Druhá polovica rodinného domu je prázdna. Situácia územia a bytu tvoria prílohy č. 1 a 2 vyhlásenej obchodnej verejnej súťaže.

Znaleckým posudkom číslo 068/2010 vyhotoveným dňa 10.12.2010 Ing. Dušanom Holíkom, znalcom z odboru Stavebníctvo, odhad hodnoty nehnuteľností celková všeobecná hodnota predmetných nehnuteľností bola stanovená vo výške 122 000,- Eur (3 675 372,- Sk).
Súťažný návrh možno podať len na odkúpenie stavby a všetkých troch pozemkov v celosti.

3. Typ zmluvy:
Kúpna zmluva podľa Občianskeho zákonníka. 

4. Lehota a spôsob predloženia návrhu:
Súťaž sa začína dňom jej uverejnenia na úradnej tabuli Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves, Námestie sv. Františka 8, 842 62 Bratislava a na internetovej stránke Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves www.karlovaves.sk. 
Navrhovateľ predkladá svoj návrh v zmysle nasledovných inštrukcií:
a) Deň, mesiac, rok a hodina, dokedy sa môžu predkladať návrhy: po uverejnení súťaže na úradnej tabuli Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves a na internetovej stránke mestskej časti do 25.marca 2011 do 12.00 hod. – rozhodujúci je dátum doručenia návrhu do podateľne Miestneho úradu Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves. Dodržanie uvedeného dátumu sa dotýka aj návrhov zaslaných poštou.
b) Adresa, na ktorú sa má návrh doručiť: Miestny úrad Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves, Námestie sv. Františka 8, 842 62 Bratislava.
c) Jazyk, v ktorom sa musí písomný návrh predložiť: slovenský.
d) Forma predloženia návrhu: Všetky požadované dokumenty, ktoré budú súčasťou súťažného návrhu je nutné doručiť v písomnej forme v uzavretom obale označenom odosielateľom, názvom a sídlom navrhovateľa a heslom: „Obchodná verejná súťaž – predaj nehnuteľností na ulici Staré Grunty 8, Bratislava – NEOTVÁRAŤ“. 
e) Predložený návrh musí okrem iného obsahovať najmä:
• Identifikačné údaje vyhlasovateľa (predávajúceho) – viď. bod 1/
• identifikačné údaje navrhovateľa (účastníka súťaže):
- pri fyzických osobách: meno a priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, 
rodné číslo, adresa trvalého bydliska, označenie bankového spojenia, z ktorého 
bude poukázaná kúpna cena; 
v deň podávania súťažného návrhu musia dovŕšiť vek 18 rokov,
- pri právnických osobách: obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ, DIČ DPH, štatutárny 
orgán s uvedením oprávnenosti ku konaniu, označenie bankového spojenia, 
z ktorého bude poukázaná kúpna cena; 
so súťažným návrhom predložiť originál výpisu z Obchodného registra nie starší 
ako jeden mesiac, 
- pri fyzických osobách - podnikateľoch: meno a priezvisko, rodné priezvisko, 
adresa miesta podnikania, číslo živnostenského oprávnenia, IČO, označenie 
bankového spojenia, z ktorého bude poukázaná kúpna cena; 
so súťažným návrhom predložiť originál výpisu živnostenského oprávnenia, nie 
starší ako jeden mesiac,
• predmet obchodnej verejnej súťaže,
• výšku celkovej kúpnej ceny za predmet súťaže navrhnutej navrhovateľom (súťažiacim), pričom táto nesmie byť nižšia ako cena stanovená znaleckým posudkom, t.j. v minimálnej výške 122 000,- Eur. 
• spôsob úhrady kúpnej ceny,
• doklad preukazujúci finančné krytie navrhnutej kúpnej ceny, 
• účel využitia pozemku po nadobudnutí vlastníckeho práva k nemu
(územno-plánovacia informácia tvorí prílohu č. 3 vyhlásenej obchod.verejnej súťaže),
• čestné vyhlásenie o tom, že na byt nachádzajúci sa v Bratislave (uviesť konkrétny byt, veľkosť bytu podľa počtu miestností, výmeru podlahovej plochy v m2, ulicu na ktorej sa byt nachádza) uzavrie zmluvu o nájme bytu na dobu neurčitú s regulovaným nájomným (v zmysle Opatrenia Ministerstva financií SR číslo 01/R/2008) s terajším nájomcom Ivetou Némethovou, ku ktorému bytu navrhovateľ preukáže doklad o vlastníctve (výpis z listu vlastníctva),
• zmluva o nájme bytu medzi výhercom obchodnej verejnej súťaže a terajším nájomcom bytu Ivetou Némethovou bude podpísaná súčasne s kúpnou zmluvou medzi víťazom obchodnej verejnej súťaže a vyhlasovateľom súťaže,
• v kúpnej zmluve bude dohodnuté predkupné právo na dobu do právoplatnej kolaudácie stavby, ktorú kupujúci vybuduje na kupovaných pozemkoch, 
• v kúpnej zmluve bude dohodnutá zmluvná pokuta vo výške 33 194 Eur, ktorú kupujúci zaplatí predávajúcemu v prípade nedodržania účelu využitia, ktorý uviedol v návrhu,
• písomné čestné prehlásenie navrhovateľa (štatutárneho zástupcu v prípade právnickej osoby), že súhlasí s podmienkami obchodnej verejnej súťaže uvedenými v čl. 6 tohto vyhlásenia súťaže,
• písomné čestné prehlásenie (štatutárneho zástupcu v prípade právnickej osoby) o tom, že účastník nemá a ani v minulosti nemal záväzky voči hlavnému mestu SR Bratislave, voči Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves, voči organizáciám v ich zriaďovateľskej pôsobnosti, resp. v ktorej majú majetkovú účasť, ani voči príslušnému daňovému úradu,
• vyhlásenie účastníka súťaže (len fyzická osoba) o súhlase so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona číslo 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov, 
• písomný súhlas navrhovateľa s tým, že v prípade neuzavretia kúpnej zmluvy z dôvodu, že z jeho strany neboli dodržané súťažné podmienky, alebo z iných dôvodov, na základe ktorých on spôsobil neuzavretie kúpnej zmluvy, zložená zábezpeka prepadá v prospech vyhlasovateľa titulom zmluvnej pokuty,
• predložený návrh nie je možné meniť a dopĺňať, ani ho upravovať po uplynutí lehoty určenej na predkladanie súťažných návrhov, 
• každý účastník súťaže môže podať iba jeden návrh na uzatvorenie zmluvy; návrh podaný neskôr tým istým účastníkom súťaže ruší jeho predchádzajúce podané návrhy.
Súťažné návrhy doručené iným spôsobom, v otvorenej obálke bez uvedenia hesla, bez obálky alebo po stanovenom termíne odovzdania nebudú do obchodnej verejnej súťaže prijaté. 

5. Rozsah a úplnosť súťažného návrhu:
Návrh musí byť predložený v súlade s podmienkami súťaže a v požadovanom rozsahu.

6. Ďalšie podmienky vyhlasovateľa:
a) vyhlasovateľ si vyhradzuje právo zmeniť podmienky súťaže alebo súťaž zrušiť podľa § 283 zákona číslo 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka; o zmenách súťaže prípadne o zrušení súťaže budú účastníci súťaže, ktorí podali návrhy, písomne vyrozumení. Zmena, resp. zrušenie súťaže bude uverejnené na úradnej tabuli Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves na Námestí sv. Františka 8, Bratislava a na internetovej stránke mestskej časti www.karlovaves.sk, 
b) vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy (§ 287 ods. 2 zákona čís. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka) a ukončiť obchodnú verejnú súťaž bez výberu súťažného návrhu, 
c) návrh nemožno odvolať po jeho doručení vyhlasovateľovi,
d) vyhlasovateľ si vyhradzuje právo v prípade formálnych nedostatkov, ktoré nemenia obsah súťažného návrhu, vyzvať uchádzača na jeho doplnenie, 
e) vyhlasovateľ neuhrádza navrhovateľom žiadne náklady spojené s ich účasťou v tejto obchodnej verejnej súťaži a účastníci súťaže v plnej miere znášajú všetky náklady spojené s ich účasťou v súťaži, 
f) navrhovateľ (účastník) súťaže pred podaním návrhu je povinný zaplatiť vyhlasovateľovi :
- náklady na znalecký posudok vo výške 279,37 Eur, 
- správny poplatok za vklad kúpnej zmluvy do katastra nehnuteľností vo výške 66,- Eur, 
ktoré sumy sa neúspešným účastníkom vrátia spolu so zloženou finančnou zábezpekou;
doklady o ich zaplatení (celková suma 345,37 Eur) sú prílohou návrhu; 
zaplatením sa rozumie vloženie sumy priamo do pokladne Miestneho úradu Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves v čase stránkových hodín alebo pripísanie sumy na príjmový účet vyhlasovateľa číslo 1804143001/5600 vedený v Dexia banke Slovensko, a.s.; vo variabilnom symbole účtovného dokladu pre potreby identifikácie navrhovateľa bude navrhovateľ uvádzať svoje rodné číslo v prípade fyzickej osoby, IČO v prípade právnickej osoby alebo fyzickej osoby ako podnikateľa,
g) navrhovateľ (účastník) je povinný pred podaním návrhu zložiť na príjmový účet vyhlasovateľa číslo 1804143001/5600 vedený v Dexia banke Slovensko, a.s. alebo v pokladni Miestneho úradu Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves finančnú zábezpeku vo výške 1.000,- Eur; doklad o jej zaplatení je prílohou návrhu. Zaplatením sa rozumie pripísanie sumy na uvedený účet vyhlasovateľa, alebo priamou úhradou v pokladni miestneho úradu, o čom mu bude vydané potvrdenie; vo variabilnom symbole účtovného dokladu pre potreby identifikácie navrhovateľa bude navrhovateľ uvádzať svoje rodné číslo v prípade fyzickej osoby, IČO v prípade právnickej osoby alebo fyzickej osoby ako podnikateľa; 
vybranému účastníkovi súťaže bude výška zábezpeky započítaná do kúpnej ceny; neúspešným účastníkom bude zábezpeka vrátená najneskôr do 15 dní odo dňa ukončenia súťaže; v prípade zrušenia súťaže a v prípade odmietnutia súťažného návrhu bude zábezpeka vrátená účastníkovi najneskôr do 15 dní odo dňa vyhlásenia súťaže za rušenú, alebo odo dňa odmietnutia súťažného návrhu, 
h) v prípade, že s navrhovateľom víťazného návrhu nebude uzatvorená zmluva z dôvodov na strane navrhovateľa, môže vyhlasovateľ uzavrieť zmluvu s navrhovateľom, ktorý sa vo vyhodnotení obchodnej verejnej súťaže umiestnil ako ďalší v poradí, 
i) kúpnu zmluvu je navrhovateľ povinný uzatvoriť do 30 dní od udelenia predchádzajúceho 
súhlasu primátora hl. mesta SR Bratislavy k prevodu majetku v zmysle čl. 80 ods. 5 Štatútu hl. mesta SR Bratislavy, o čom bude písomne vyrozumený,
j) navrhovateľ je povinný uhradiť kúpnu cenu na účet vyhlasovateľa do 30 dní od podpísania kúpnej zmluvy všetkými zmluvnými stranami; 
k) návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností podá vyhlasovateľ do 10 dní po pripísaní kúpnej ceny na jeho účet;
správny poplatok spojený s návrhom na vklad do KN vo výške 66 € (pokiaľ sa nejedná o urýchľovací vklad) a náklady za znalecký posudok vo výške 279,37 Eur podľa bodu 6 písm. f/ účastník zaplatí pred podaním návrhu. 
Originál kúpnej zmluvy vyhlasovateľ odovzdá kupujúcemu najneskôr do 10 dní od zaplatenia kúpnej ceny.
V prípade urýchľovacieho vkladu kupujúci doplatí 200,- Eur na zvýšený správny poplatok v pokladni Miestneho úradu Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves v lehote do 3 pracovných dní po podpísaní kúpnej zmluvy. V opačnom prípade bude podaný návrh na vklad do katastra nehnuteľností bez urýchľovacieho príplatku. 

7. Súťažné podmienky:
Súťažné podmienky je možné získať na Miestnom úrade Bratislava – Karlova Ves, Námestie sv. Františka 8, Bratislava – 1.poschodie, čís. dv. 221, 220 v pracovných dňoch pondelok a streda od 8.00 hod. do 16.30 hod., utorok a štvrtok od 8.00 hod. do 14.30 hod. a v piatok od 8.00 hod. do 13.00 hod. alebo na internetovej stránke mestskej časti www.karlovaves.sk. 

8. Výsledok obchodnej verejnej súťaže
a) Výsledok obchodnej verejnej súťaže bude jej účastníkom oznámený písomne do 15 kalendárnych dní od schválenia víťaza obchodnej verejnej súťaže v miestnom zastupiteľstve.
b) V prípade, že víťazný navrhovateľ odstúpi od zmluvy, resp. v určenom termíne nepodpíše zmluvu, prípadne v stanovenej lehote neuhradí kúpnu cenu, vyhlasovateľ môže uzavrieť zmluvu s navrhovateľom, ktorý sa umiestnil ako ďalší v poradí.
c) Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo vyhlásené podmienky súťaže zmeniť, odmietnuť všetky predložené návrhy alebo súťaž zrušiť. 


 


V Bratislave, dňa 10.februára 2011