You are here

Zber domového odpadu s obsahom škodlivín sa uskutoční 14.4.2012

Vytlačiť

Zber domového odpadu s obsahom škodlivín sa uskutoční 14.4.2012

13. marec 2012
 
ZBER DOMOVÉHO ODPADU S OBSAHOM ŠKODLIVÍN uskutoční Magistrát hl. mesta SR Bratislavy za súčinnosti mestskej časti a spoločnosti ARGUSS, s.r.o. pre občanov Bratislavy – fyzické osoby nepodnikateľov dňa 14.4. 2012 od 8.00 - 10.00 h na Kempelenovej ulici na prarkovisku.
 
 
 
Na mieste bude pristavené vozidlo, pri ktorom budú pracovníci spoločnosti ARGUSS, s.r.o. preberať len od občanov – fyzických osôb nepodnikateľov tieto komunálne odpady:
 
  • Staré náterové hmoty
  • Odpadové rozpúšťadlá
  • Pesticídy
  • Oleje a tuky
Pozn.: V prípade odpadov ako sú rozpúšťadlá, oleje, pesticídy, farby, lepidlá a pod., tieto musia byť uzavreté v pevných obaloch, z ktorých sa neuvoľňuje odpad. ARGUSS, s.r.o. odoberie takýto odpad len v donesených uzavretých obaloch max. do 5 kg od 1 osoby.
 
  • Batérie a akumulátory
  • Žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť
  • Vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluorované uhľovodíky (chladničky, mrazničky a pod.)
  • Vyradené elektrické a elektronické zariadenia - elektrospotrebiče (počítače, televízory, monitory, žehličky, práčky, mixéry a pod.)
Spoločnosť ARGUSS, s.r.o. oznamuje právnickým osobám a fyzickým osobám -podnikateľom, že zabezpečuje nakladanie s odpadmi v celom rozsahu Katalógu odpadov. V prípade záujmu sa kontaktujte na tel. č. 02/555 65 632.

Hlavné mesto SR Bratislavy vytvorilo podmienky fyzickým osobám – nepodnikateľom pre bezplatné odovzdávanie domového odpadu s obsahom škodlivín aj na stredisku spoločnosti Marius Pedersen, a.s., Stará Vajnorská 6, Bratislava, v pracovných dňoch od 8.00 do 16.00 h, tel. č. 0902 947 870.