You are here

Zápisy detí do materských škôl od 1.3. do 30.3. 2012

Vytlačiť

Zápisy detí do materských škôl od 1.3. do 30.3. 2012

22. február 2012
O Z N Á M E N I E
o prijímaní detí do materských škôl pre školský rok 2012/2013
 
V súlade s § 3 vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky č. 308/2009 Z. z. sa prijímanie detí do materských škôl (MŠ) v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Karlova Ves uskutoční v termíne od 1. do 30. marca 2012.
 
Týka sa materských škôl na ulici:
 • Adámiho 11
 • Borská 4
 • Kolískova 14
 • Ladislava Sáru 3
 • Ľudovíta Fullu 12
 • Majerníkova 11
 • Pod Rovnicami 1
 • Suchohradská 3
Tlačivo žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy poskytne MŠ v termíne 1. - 30. marca 2012, v pracovných dňoch v čase 7,00 – 17,00 h alebo si ho možno stiahnuť z internetovej stránky www.karlovaves.sk, v časti Miestny úrad – Formuláre a tlačivá – Školské oddelenie/školský úrad.

Čas prijímania vyplnených žiadosti (s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa) a v prípade prechodného bydliska, potvrdenia o prechodnom pobyte z ohlasovne pobytov Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, oznámi každá materská škola na verejne prístupnom mieste budovy školy, pričom najneskorším termínom prijatia žiadosti pre školský rok 2012/2013 je 30. marec 2012.

Do MŠ sa budú na základe žiadosti o prijatie dieťaťa prijímať prednostne deti:

 • s odloženou povinnou školskou dochádzkou,
 • ktoré dovŕšili piaty rok veku,
 • súrodencov už umiestnených v MŠ,
 • s trvalým pobytom v mestskej časti Bratislava-Karlova Ves,
 • 3-ročné a staršie (podľa kapacity MŠ).
Písomné oznámenie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie oznámi riaditeľka MŠ zákonnému zástupcovi dieťaťa najneskôr do 30. apríla 2012. Bližšie informácie k prijímaniu detí podá zákonným zástupcom detí každá MŠ alebo zamestnanci oddelenia školstva a školského úradu mestskej časti Bratislava-Karlova Ves.
 
Školské oddelenie:
tel. kontakt: 02/ 602 59 237
 
Školský úrad:
tel. kontakt: 02/ 602 59 237